Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665117

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 maja 2019 r.
II PK 112/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dawid Miąsik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. Z. przeciwko (...) "T." w B. o odprawę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VI Pa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.