Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3096108

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 listopada 2020 r.
II OZ 978/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. C. na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w pkt II wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 64/20 w sprawie ze skargi A. C. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i zasądzić od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz A. C. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 6 maja 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 64/20, po rozpoznaniu skargi A. C. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2019 r., w pkt I uchylił zaskarżone postanowienie, a w pkt II zasądził od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz A. C. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Rozstrzygając w przedmiocie kosztów postępowania Sąd pierwszej instancji jako podstawę powołał się na art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.).

Zażaleniem A. C. zaskarżył powyższe postanowienie w przedmiocie kosztów, zarzucając mu naruszenie art. 200 p.p.s.a. w zw. z art. 209 p.p.s.a. w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. poprzez błędne zastosowanie i zasądzenie na rzecz skarżącego niepełnych, należnych mu, kosztów postępowania. Zdaniem skarżącego rozstrzygając o kosztach postępowania sądowego Sąd błędnie zasądził wyłącznie kwotę 100 zł. Skarżący tymczasem wnosił o zasądzenie zwrotu wpisu od skargi (100 zł), opłaty od pełnomocnictwa (17 zł) oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, tj. 480 zł. Z uwagi na powyższe w zażaleniu wniesiono o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie zwrotu kosztów postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w wysokości 597 zł, oraz zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego przed NSA, w tym zastępstwa procesowego, według norm przepisanych (wpis 100 zł, wynagrodzenie pełnomocnika 240 zł).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Wniosek o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 (art. 209 p.p.s.a.). W świetle art. 205 § 2 p.p.s.a., do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, uwzględniając wyrokiem z dnia 6 maja 2020 r. skargę A.C. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zasądził na rzecz strony skarżącej od organu zwrotu kosztów postępowania sądowego w prawidłowej wysokości. Jak wynika z akt sprawy, skarga A. C. została sporządzona przez ustanowionego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika - r. pr. Z. B. Wnosząc przedmiotową skargę A. C. załączył do niej potwierdzenie uiszczenia wpisu od skargi oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej do pełnomocnictwa. Uwzględniając przedmiotową skargę i zasądzając na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw Sąd pierwszej instancji powinien zatem uwzględnić poniesione przez skarżącego koszty związane z wniesieniem przedmiotowej skargi, na które składały się wpis od skargi w wysokości 100 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika skarżącego będącego radcą prawnym w wysokości 480 zł, stosownie do treści § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny uznał za konieczne uchylenie zaskarżonego postanowienia zawartego w pkt II sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2020 r. i zasądzenie od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz A. C. uwzględniającej powyższe wyliczenia kwoty 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 188 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a.

Odnosząc się do wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego stwierdzić należy, że nie może on być uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a., które regulują kwestie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, nie mają zastosowania do postępowania toczącego się na skutek wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu pierwszej instancji. Niemniej jednak zwrócić należy uwagę, że wadliwie zarządzeniem z dnia 3 sierpnia 2020 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od niniejszego zażalenia w wysokości 100 zł. Stosownie bowiem do treści art. 227 § 2 p.p.s.a., od zażaleń na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych - jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy - nie pobiera się opłat sądowych. W związku z powyższym Sąd pierwszej instancji powinien zwrócić skarżącemu nienależnie pobrany wpis sądowy od przedmiotowego zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.