II OZ 937/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3106796

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2020 r. II OZ 937/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia (...) lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Rz 500/20 odrzucające skargę M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. 2

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Rz 500/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) marca 2020 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2020 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL i nadesłanie odpisów skargi. Wezwanie zawierało pouczenie, że czynności powyższych należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. W terminie przewidzianym na uzupełnienie braków skargi M. S. zwróciła się do Sądu o wydanie kserokopii złożonej skargi. Skarżąca nie podała przy tym swojego numeru PESEL.

Sąd powołał art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., a także art. 57 § 1 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. i wskazał, że w rozpoznawanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczono skarżącej w dniu (...) maja 2020 r., a zatem ostatnim dniem ustawowo określonego siedmiodniowego terminu przewidzianego na uzupełnienie braków skargi był (...) czerwca 2020 r. Sąd podkreślił, że siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi jest terminem ustawowym, nie może być zatem na wniosek strony przedłużony ani skrócony. Wobec powyższego, skoro pomimo upływu terminu skarżąca nie nadesłała numeru PESEL i odpisów skargi, to okoliczność ta uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Na powyższe postanowienie skarżąca złożyła zażalenie, podając numer PESEL i podnosząc, że zwróciła się o wydanie kserokopii skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie natomiast do art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, nie ulega wątpliwości, że niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

Stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie - numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Takim przepisem szczególnym jest art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie pismem z dnia (...) maja 2020 r. w wykonaniu zarządzenia z dnia (...) kwietnia 2020 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 9 egzemplarzy odpisów skargi i podanie numeru PESEL skarżącej w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu (...) maja 2020 r. (k. 12 akt sądowych), a zatem termin na uzupełnienie powyższych braków upływał z dniem (...) czerwca 2020 r. Z akt sprawy wynika, że w zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi. Skarżąca w terminie przewidzianym na uzupełnienie braków formalnych skargi zwróciła się do Sądu o wydanie kserokopii skargi, jednak nie podała swojego numeru PESEL, co stanowiło wystarczającą podstawę do odrzucenia skargi.

W konsekwencji stwierdzić należy, że wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi w zakreślonym terminie, pomimo prawidłowo skierowanego do skarżącej wezwania, zasadnie Sąd I instancji odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.