Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554713

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 października 2018 r.
II OZ 928/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. w (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 272/17 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi K. w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 272/17, odrzucił zażalenie skarżącego K. w (...) na postanowienie tego Sądu z 14 lutego 2018 r., którym odrzucono wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z 26 kwietnia 2017 r. o odrzuceniu skargi.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że zażalenie skarżącego z 27 lutego 2018 r. na postanowienie tego Sądu z 14 lutego 2018 r. podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., ponieważ skarżący, pomimo doręczenia wezwania wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania, nie uzupełnił w terminie braku formalnego zażalenia w postaci braku trzech jego odpisów.

Skarżący na to postanowienie wniósł zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne, gdyż nie zakwestionowano w nim w ogóle przyczyny odrzucenia środka zaskarżenia, mianowicie ustalenia, że skarżący nie uzupełnił braków formalnych zażalenia z 27 lutego 2018 r. Z akt wynika, że Sąd pierwszej instancji pismem z 9 marca 2018 r. wezwał skarżącego, zgodnie z art. 49 § 1 w zw. z art. 194 § 3 w zw. z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), do nadesłania trzech odpisów zażalenia. Wezwanie to należało wykonać, zgodnie z pouczeniem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Bezspornym jest, gdyż skarżący faktu tego nie kwestionuje, że wezwanie to nie zostało wykonane. Zatem Sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął, że z powodu nieuzupełnienia braków formalnych zażalenia z 27 lutego 2018 r., należało je odrzucić stosownie do treści art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie sprawy zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, a wniesione zażalenie, jako niezasadne, podlega oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.