Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119433

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 września 2016 r.
II OZ 858/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt IV SA/Po 200/16 odrzucające zażalenie w sprawie ze skargi A.Z. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2016 r. znak (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt IV SA/Po 200/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił zażalenie A.Z. na własne postanowienie z dnia 14 czerwca 2016 r., w sprawie z jej skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2016 r. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że na skutek wniosku skarżącej postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. odmówiono jej przyznania prawa pomocy.

Od powyższego postanowienia skarżąca złożyła sprzeciw.

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego.

Na powyższe postanowienie Sądu skarżąca złożyła zażalenie.

Powyższe zażalenie zostało przez Sąd pierwszej instancji odrzucone na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", albowiem w stanie prawnym obowiązującym od dnia 15 sierpnia 2015 r. żaden przepis prawa nie stanowi o dopuszczalności złożenia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji o utrzymaniu w mocy albo zmianie postanowienie bądź zarządzenia referendarza sądowego, podjęte na podstawie art. 260 p.p.s.a.

Zażalenie na to postanowienie wniosła skarżąca, domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu skarżąca wskazała na swoją sytuację zdrowotną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 194 § 1 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wskazane w art. 194 § 1 pkt 1-10 p.p.s.a.

W dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 658), mocą której został zmieniony m.in. art. 260 p.p.s.a. Nowelizacja ta zmodyfikowała m.in. zasady rozpoznawania w postępowaniu sądowoadministracyjnym wniosków o przyznanie prawa pomocy. Obecnie, w świetle art. 260 p.p.s.a. sąd rozpoznając sprzeciw od zarządzeń lub postanowień referendarza sądowego, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8 p.p.s.a. (a więc także od postanowienia referendarza sądowego odmawiającego przyznania prawa pomocy), wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza zmienia albo utrzymuje w mocy, orzekając jako sąd drugiej instancji i stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, orzekającego na mocy art. 260 § 1 i 2 p.p.s.a., jako sąd drugiej instancji.

Z tego względu prawidłowo Sąd pierwszej instancji odrzucił wniesione przez skarżącą zażalenie na własne postanowienie z dnia 14 czerwca 2016 r. jako niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.