Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723641

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 września 2019 r.
II OZ 853/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2019 r. sygn. akt II SA/Ke 186/19 w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M. D. w sprawie ze skargi W. D. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 18 stycznia 2019 r. znak:. w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2019 r. sygn. akt II SA/Ke 186/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę kasacyjną M. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt II SA/Ke 186/19 w sprawie W. D. na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 18 stycznia 2019 r. znak:. w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że wyrokiem z dnia 22 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) oddalił skargę W. D. na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 18 stycznia 2019 r. znak:. w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych. Uczestniczka postępowania M. D. nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 22 maja 2019 r. Od powyższego wyroku wpłynęła w dniu 29 lipca 2019 r. skarga kasacyjna sporządzona przez radcę prawnego - K. S., między innymi w imieniu M. D.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że brak wniosku o uzasadnienie wyroku stanowi "inną przyczynę" niedopuszczalności skargi kasacyjnej uzasadniającą jej odrzucenie na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę kasacyjną M. D.

W zażaleniu M. D. wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie kosztów postępowania. Podniosła, że była przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zastępowana przez pełnomocnika w osobie swojego męża i stronę postępowania - W. D., który złożył wniosek o uzasadnienie wyroku nie zastrzegając, iż czyni to wyłącznie w swoim imieniu. W. D. nie jest profesjonalistą zatem nie wskazywał z tzw. ostrożności procesowej, że działa również w imieniu skarżącej co zdaniem skarżącej nie zmienia faktu, że wobec niewypowiedzenia mu pełnomocnictwa działał nadal także w jej imieniu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W świetle art. 142 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Zgodnie z art. 173 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną może wnieść strona po doręczeniu odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Z akt niniejszej sprawy jednoznacznie wynika, że wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu pierwszej instancji z dnia 22 maja 2019 r. złożył wyłącznie W. D., potwierdza to fakt, że: (1) główka wniosku zawiera jedynie dane W. D. (2) we wniosku wskazano, iż "Niniejszym wnoszę o uzasadnienie wyroku WSA w Kielcach z dnia 22 maja 2019 r. w ww. sprawie. Załączam opłatę za wydanie przedmiotowego uzasadnienia", (3) wniosek został podpisany przez W. D., (4) do wniosku dołączono potwierdzenie uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł. Bez wpływu na prezentowaną powyżej ocenę pozostaje fakt, że W. D. jest mężem skarżącej. W aktach sprawy brak jest również pełnomocnictwa udzielonego W. D. do występowania w imieniu M. D. W takiej sytuacji wbrew stanowisku zaprezentowanemu w zażaleniu, każdy z małżonków jest oddzielnie uprawniony do podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, a czynności podejmowane przez jednego z nich nie wywołują skutku wobec drugiego.

Nie może zatem ulegać wątpliwości, że z uwagi na treść art. 177 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi termin do zaskarżenia orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego otworzył się jedynie dla skarżącego, a nie jego żony. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, skargę kasacyjną wnosi się terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast zgodnie z art. 173 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną może wnieść strona po doręczeniu odpisu wyroku z uzasadnieniem. Skoro M. D. - ze względu na brak stosownego wniosku w tym zakresie - nie otrzymała odpisu wyroku, to nie była uprawniona do kwestionowania rozstrzygnięcia sądowego w drodze skargi kasacyjnej, a wniesiony przez nią środek odwoławczy został w konsekwencji zasadnie odrzucony, jako niedopuszczalny, w myśl art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu i dlatego, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1-2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

--3

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.