Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119428

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 września 2016 r.
II OZ 851/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia I. J. i M. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 70/16, o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi I. J. i M. J. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia (...) listopada 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki rozbudowanej części budynku mieszkalnego - ganku postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 70/16, po rozpoznaniu wniosku I. J. i M. J., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu Sąd podniósł, że skarga I. J. i M. J. została oddalona wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2016 r. Termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku upływał w dniu 26 kwietnia 2016 r. Skarżący swój wniosek złożyli pismem nadanym za pośrednictwem urzędu pocztowego w dniu 11 maja 2016 r. Zatem wniosek został złożony z uchybieniem siedmiodniowego terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a.

Sąd zauważył również, że skarżący w dniu 29 marca 2016 r. dokonali wpłaty 100 zł, ale samo uiszczenie takiej kwoty nie stanowi wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, tym bardziej, że kwota ta została wpłacona jeszcze przed rozpoznaniem sprawy i skarżący nie wskazali tytułem czego ją uiścili.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Skarżący w zażaleniu na powyższe postanowienie zarzucili naruszenie art. 141 § 2 p.p.s.a. poprzez odmowę sporządzenia uzasadnienia wyroku mimo, że wnieśli opłatę za sporządzenie uzasadnienia wyroku jeszcze przed datą jego wydania, przez co w sposób dorozumiany złożyli wniosek o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Zarzucili ponadto naruszenie art. 49 § 1 p.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie i odstąpienie od wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie czego dotyczy wpłata z 29 marca 2016 r. w sytuacji, gdy Sąd powziął w tym zakresie wątpliwości.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej: "p.p.s.a."), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku. Z treści powołanego przepisu wynika, że siedmiodniowy termin, w którym strona może żądać doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem jest terminem ustawowym, którego bieg został wyraźnie określony. Momentem początkowym, z którym wiąże się uprawnienie strony, jest ogłoszenie wyroku. Wynika to ze słów "wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku". Oznacza to, że żądanie doręczenia wyroku z uzasadnieniem strona może zgłosić skutecznie dopiero po ogłoszeniu wyroku. Wcześniejsze zgłoszenie takiego żądania nie wywołuje skutków prawnych.

Wyrok w sprawie II SA/Wr 70/16 ogłoszony został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2016 r. O terminie tej rozprawy skarżący zostali prawidłowo powiadomieni. Pouczenie znajdujące się przy zawiadomieniu o rozprawie, zawierało wszelkie niezbędne i wyczerpujące informacje dotyczące terminu i trybu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (karty 21-22 akt sądowych). Skarżący nie stawili się na rozprawie.

W tej sytuacji wskazać należy, że 7-dniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął z dniem 26 kwietnia 2016 r. Skoro skarżący złożyli wniosek dopiero w dniu 11 maja 2016 r., to prawidłowo uznał Sąd pierwszej instancji, że wniosek złożony został z uchybieniem terminu wynikającego z art. 141 § 2 p.p.s.a. i orzekł o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Odnosząc się do argumentów wskazanych w zażaleniu podkreślić należy, że samo uiszczenie opłaty od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie stanowi wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wynika to również z faktu, że skuteczność takiego wniosku nie jest uzależniona od uiszczenia opłaty kancelaryjnej, ponieważ w przypadku jej nieuiszczenia przewodniczący zarządza jej ściągnięcie od strony, która złożyła wniosek po uprzednim jej wezwaniu (art. 234 § 2 p.p.s.a.).

Z kolei z art. 49 § 1 p.p.s.a. wynika, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postępowanie naprawcze określone w tym przepisie ma na celu umożliwienie nadania biegu pismu procesowemu niespełniającemu wymogów formalnych i nie jest przewidziane dla wyjaśniania wątpliwości dotyczących wpłat dokonywanych przez strony postępowania.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.