Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2092009

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2015 r.
II OZ 846/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. B. i M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Po 316/15 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. 4

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Po 316/15 odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Sąd I instancji wskazał, że w skardze na ww. decyzję Wojewody W. z dnia (...) lutego 2015 r. strona wniosła o wstrzymanie wykonania tej decyzji do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd i "zawieszenie postępowania (...) o udzielenie pozwolenia na rozbudowę budynku usługowo-handlowego w R. na działce ew. nr (...)". Zaskarżoną decyzją Wojewoda uchylił w całości decyzję nr (...) Starosty O. z dnia (...) grudnia 2014 r. - którą to decyzją organ I instancji odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wniosek ten nie został odrębnie uzasadniony.

Odmawiając wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu powołał art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) i wskazał, że przedmiotem ochrony tymczasowej w postaci zastosowania instytucji wstrzymania wykonania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. W ocenie Sądu zaskarżona decyzja (uchylająca decyzję organu I instancji) nie mieści się w katalogu aktów nadających się do wykonania. Nie sposób bowiem wstrzymać wykonania decyzji uchylającej wcześniejsze rozstrzygnięcie. Co więcej, również uchylona decyzja organu I instancji, stanowiąca rozstrzygnięcie negatywne względem wniosku inwestora, nie podlega wykonaniu w wyżej przywołanym znaczeniu. Sąd wskazał, że charakter zaskarżonej decyzji wyklucza zaistnienie którejkolwiek z przesłanek zawartych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Nadto Sąd podkreślił, że w przypadku złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania aktu administracyjnego, który nadaje się do wykonania, to do strony należy uzasadnienie takiego wniosku i wykazanie, że zachodzą wskazane w ustawie przesłanki wstrzymania wykonalności, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nieuzasadniony lub niewystarczająco uzasadniony wniosek o wstrzymanie wykonania również nie może zostać przez Sąd uwzględniony.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli B. B. i M. B., zarzucając naruszenie art. 61 § 3 p.p.s.a., wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a., Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. Wniosek taki jest jednym ze środków procesowych dla obrony interesów wnoszącego skargę.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (por. postanowienia NSA z dnia 14 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1898/09, z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II OZ 609/12, z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt II OZ 116/12, orzeczenia.nsa.gov.pl), przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania. Przez wykonanie aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego (egzekucji administracyjnej) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Wstrzymanie wykonania dotyczy więc sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne. Skutków takich nie wywołuje decyzja uchylająca decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku usługowo-handlowego, gdyż nie podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym. Wydanie zaskarżonej decyzji nie wiąże się dla stron z obowiązkiem działania, zaniechania, czy też nakazem znoszenia zachowania innych podmiotów.

Dodać również należy, że na podstawie zaskarżonej decyzji inwestor nie może rozpocząć jakichkolwiek robót budowlanych. Zaskarżona decyzja jest wyłącznie decyzją procesową i wywołuje jedynie określone skutki procesowe - w postaci konieczności przeprowadzenia przez organ I instancji ponownego postępowania i wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast ewentualne wydanie rozstrzygnięć, które umożliwią inwestorowi rozpoczęcie procesu budowlanego ma na tym etapie postępowania charakter hipotetyczny, a zatem nie można stwierdzić zaistnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W konsekwencji uznać należy, że Sąd I instancji prawidłowo odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

--4

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.