Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119421

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 września 2016 r.
II OZ 844/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) z siedzibą w K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1603/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi (...) z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2016 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1603/16 (...) z siedzibą w K. zostało wezwane do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł od skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych związanych z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz szkody w środowisku w gatunkach chronionych.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniosło (...), podnosząc, że kwota wymaganego w tej sprawie wpisu sądowego została wadliwie ustalona, albowiem powinna ona wynosić 100 zł. Strona skarżąca podała, że do tej pory analogiczne skargi dotyczące zgłoszeń szkód w środowisku były obciążone dotąd wpisem w kwocie 100 zł (postępowania prowadzone pod sygnaturą IV SA/Wa: 1289/13, 2335/13, 2097/13, 1198/14, 2124/14, 2284/14).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym jest m.in. skarga (art. 230 § 2).

O rodzaju wpisu decyduje charakter sprawy, w której skargę wniesiono. W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca wniesioną skargą objęła decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2016 r., która utrzymywała w mocy decyzję organu I instancji umarzającą postępowanie w sprawie nałożenia na Zarząd Powiatu Monieckiego obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych związanych z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku oraz szkody w środowisku w gatunkach chronionych. W zaskarżonym zarządzeniu z dnia 29 czerwca 2016 r. prawidłowo wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, albowiem zainicjowana przez Sądem sprawa dotyczyła ochrony środowiska i przyrody w rozumieniu § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Z tego względu wpis od skargi został określony na kwotę 200 zł.

Zawarte w zażaleniu twierdzenie, iż w innych sprawach prowadzonych przed Sądem I instancji dotyczących zgłoszeń szkód w środowisku strona była obciążona wpisem sądowym w kwocie 100 zł nie znajduje uzasadnienia nie tylko z tego względu, że prawidłowość określenia wpisu w niniejszej sprawie nie może być oceniana przez pryzmat decyzji procesowych odnoszących się do ustalenia wysokości wpisu w odrębnych postępowaniach sądowych. Zasadnicza przyczyna dostrzeganej wadliwości w przywołanym stanowisku strony skarżącej tkwi w niedostrzeżeniu, że przywołane przez nią w zażaleniu sprawy odnosiły się do innej rodzajowo decyzji procesowej organu administracji publicznej, która została zaskarżona (postanowienia wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), przez co wymagany wpis sądowy w tychże sprawach podlegał określeniu w oparciu o odmienną podstawę prawną (§ 2 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia). W tym postępowaniu, w którym skarżące Towarzystwo objęło skargą nie tyle postanowienie, co decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (sygn. akt IV SA/Wa 2335/13), wymagany wpis został wyznaczony w wysokości analogicznej do wysokości wpisu określonej w zaskarżonym zarządzeniu (200 zł).

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.