Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119405

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
II OZ 817/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B.F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2643/15, o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie skargi B. F. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 lutego2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2643/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek B. F. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżąca w dniu 15 października 2015 r. (data stempla firmy "(...)" S.A.) wniosła skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r. Skarga wpłynęła do organu 20 października 2015 r. Postanowienie organu drugiej instancji doręczono skarżącej w dniu 17 września 2015 r., zatem termin do wniesienia skargi, przy uwzględnieniu treści art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, upływał z dniem 19 października 2015 r.

Skarżąca 9 grudnia 2014 r. (data stempla urzędu pocztowego) skierowała do Sądu pismo, uznane za wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wskazała w nim, że mogło dojść do celowego nieodebrania korespondencji przez organ, bowiem została ona doręczona o godz. 19:39 we wtorek. W jej ocenie winę za wybór przez nią operatora pocztowego (...) ponosi wymiar sprawiedliwości, bowiem sądy i prokuratura wysyłały do niej liczne przesyłki za pośrednictwem tego operatora.

Zarządzeniem z dnia 13 stycznia 2016 r. skarżącą wezwano do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu poprzez wskazanie, w jakiej dacie podjęła wiedzę o uchybieniu terminowi do wniesienia skargi. Pouczono ją o treści art. 49 i 85-77 p.p.s.a. W odpowiedzi wskazała, że o uchybieniu terminu dowiedziała się w chwili doręczenia jej pisma Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpisem odpowiedzi na skargę. W doręczonej skarżącej w dniu 30 listopada 2015 r. odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z powodu uchybienia terminowi do jej wniesienia, spowodowanego nadaniem przesyłki za pośrednictwem firmy (...).

Dalej Sąd wskazał, że zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W ocenie Sądu, wniosek strony skarżącej jest spóźniony. Jak wskazała sama skarżąca, o uchybieniu terminu dowiedziała się z odpowiedzi na skargę. Doręczenie odpowiedzi nastąpiło w dniu 30 listopada 2015 r., zatem siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., upływał z dniem 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek). Skarżąca zaś nadała wniosek w dniu 9 grudnia 2015 r. Stosownie do art. 88 p.p.s.a., spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. w związku z art. 87 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

B. F. w zażaleniu na powyższe postanowienie wniosła o jego uchylenie. Wskazała, że z uwagi na ciężką chorobę nie była w stanie samodzielnie wysłać korespondencji i poprosiła kolegę o dokonanie tej czynności. Podtrzymała swoje stanowisko zawarte we wniosku o przywrócenie terminu o tym, że sposób doręczenia przesyłki zawierającej skargę nadanej w dniu 15 października 2015 r. za pośrednictwem firmy (...) budzi wątpliwości.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Wniosek ten powinien być złożony w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie był wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia odniósł się do tego wniosku jednakże w sentencji orzekł o "odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi". W tej sytuacji zaistniała rozbieżność między sentencją zaskarżonego postanowienia a jego uzasadnieniem. Podkreślić należy, że skarżąca nie była wzywana do uzupełnienia braków formalnych skargi a jedynie do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (k. 16 akt sądowych) i brak ten uzupełniła.

Z tych względów należało uchylić zaskarżone postanowienie.

Odnosząc się do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi to wskazać należy, że złożony on został z uchybieniem terminu wskazanego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca o uchybieniu terminu do wniesienia skargi dowiedziała się w dniu 30 listopada 2015 r., w którym doręczono jej pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpisem odpowiedzi na skargę. W takim stanie sprawy siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi upływał z dniem 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek). Tymczasem skarżąca nadała przesyłkę w z wnioskiem o przywrócenie terminu za pośrednictwem (...) w dniu 9 grudnia 2015 r.

Skarżąca w zażaleniu nie przytoczyła żadnych okoliczności odnoszących się do uchybienia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi podnosząc jedynie kwestie związane z uchybieniem terminu do złożenia skargi.

W tej sytuacji wniosek ten jako spóźniony podlega odrzuceniu na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 oraz art. 88 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.