Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723485

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 września 2019 r.
II OZ 792/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J.T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 27/19 odrzucające skargę A.T., M.T., J.T. i H.T. w sprawie ze skargi A.T., M.T., J.T., H.T. i M. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2016 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 27/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. T., M. T., J. T. i H. T. (skarżący) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2016 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Pismem z (...) grudnia 2018 r. A.T., M. T., J. T., H. R. i M. P. wnieśli skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) listopada 2016 r. Zarządzeniem z (...) stycznia 2019 r. skarżących wezwano do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez nadesłanie 5 odpisów skargi wraz z załącznikami oraz uiszczenie solidarnie wpisu od skargi w wysokości 200 złotych. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zostało skutecznie doręczone (...) stycznia 2019 r. Pomimo upływu terminu skarżący nie uiścili wpisu od skargi.

W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył treść art. 220 § 1 p.p.s.a. następnie wyjaśnił, że w związku z doręczeniem wezwań (...) stycznia 2019 r. termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął (...) stycznia 2019 r. Sąd wskazał, że po sprawdzeniu rejestru opłat sądowych ustalono, że wpis od przedmiotowej skargi nie został uiszczony do dnia (...) maja 2019 r. Powyższe, w ocenie Sądu, skutkowało odrzuceniem skargi.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się J. T. w zażaleniu wskazując, że wpis od skargi został przez niego uiszczony oraz załączając dowód uiszczenia tego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", strony ponoszą koszty postępowania związane z udziałem w sprawie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do przepisu art. 220 § 1 p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku braku opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 art. 220 p.p.s.a.).

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że w niniejszej sprawie Sąd wezwał skarżących do uiszczenia wpisu dwoma zarządzeniami. Pierwsze kierowane było do M. P., drugie zaś do A. T., M. T., J. T. i H. R.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało skarżącym doręczone (...) stycznia 2019 r. wraz z pouczeniem o prawie i trybie zaskarżenia. Siedmiodniowy bieg terminu do uiszczenia wpisu upłynął zatem (...) stycznia 2019 r. Natomiast skarżący pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia nie uiścili wpisu.

Odnosząc się do przesłanego przez J. T., które w jego opinii potwierdza dokonanie uiszczenia wpisu od niniejszej skargi wskazać należy, że w tytule przelewu wpisano "uiszczenie wpisu sadowego syg akt VII SA/WA28/19", przedmiotowa sprawa zaś prowadzona jest pod sygnaturą VII SA/Wa 27/19. Wskazać również należy, że J. T. jest skarżącym również w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 28/19 i również w tej sprawie został wezwany do uiszczenia wpisu w kwocie 200 złotych. Skoro więc potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego wyraźnie wskazywało sygnaturę VII SA/Wa 28/19, to zostało dołączone do akt o tej sygnaturze. Z akt sprawy wynika, że J. T. nie dysponuje innym niż opisane wyżej potwierdzenie uiszczenia wpisu, w szczególności potwierdzeniem zawierającym sygnaturę akt niniejszej sprawy, zatem zasadnie Sąd I instancji uznał, że w niniejszej sprawie nie uzupełniono braku fiskalnego i odrzucił skargę.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.