Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3096556

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 października 2020 r.
II OZ 783/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 900/18 o odrzuceniu skargi kasacyjnej A. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2019 r., sygn. akt II SA/Wr 900/18 w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 900/18, odrzucił skargę kasacyjną A. L. od wyroku tego Sądu z dnia 23 grudnia 2019 r., sygn. akt II SA/Wr 900/18, oddalającego skargę A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego.

Jak wskazał Sąd pierwszej instancji zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia uzupełniającego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 150 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.". oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (karta 236 akt sądowych) wynika, że wobec nieobecności adresata, doręczyciel w dniu 3 marca 2020 r. pozostawił w oddawczej skrzynce pocztowej awizo. Z adnotacji znajdującej się na wskazanym ZPO wynika, że przesyłkę awizowano powtórnie w dniu 11 marca 2020 r., a wobec niepodjęcia przesyłki w terminie, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II przesyłkę pozostawiono w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia na dzień 25 marca 2020 r.

Na podstawie rejestru dochodów budżetowych ustalono, że skarżący nie uiścił uzupełniającego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 150 zł.

W związku z powyższym, skoro termin do uiszczenia uzupełniającego wpisu od skargi kasacyjnej upłynął z dniem 24 marca 2020 r., a wpis uzupełniający nie został uiszczony, to Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę kasacyjną odrzucił.

Zażalenie na powyższe postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia uzupełniającego wpisu od skargi kasacyjnej wniósł skarżący. Zaskarżając postanowienie Sądu pierwszej instancji w całości skarżący wniósł o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania, a także o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu uzupełniającego w zakresie opłaty sądowej w kwocie 150 zł.

W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącego podniósł, że wbrew twierdzeniom Sądu pierwszej instancji doręczyciel nie zostawił w dniu 3 marca 2020 r. w oddawczej skrzynce pocztowej awizo, jak również doręczyciel nie zostawił w skrzynce pocztowej powtórnego awizo w dniu 11 marca 2020 r. O fakcie zobligowania strony skarżącej do uiszczenia wpisu uzupełniającego pełnomocnik skarżącego powziął wiedzę dopiero z dniem doręczania postanowienia z dnia 30 czerwca 2020 r. Z uwagi na powyższe skarżący złożył reklamację do właściwego Urzędu Pocztowego, której kserokopię załączył do zażalenia wraz z dowodem uiszczenia uzupełniającego wpisu w kwocie 150 zł.

Do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu przedstawiono zażalenie na postanowienia Sądu Wojewódzkiego o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 178 p.p.s.a.).

W tej sprawie nie ulega wątpliwości, że skarżący kasacyjnie nie uzupełnił braków fiskalnych skargi kasacyjnej w terminie. Wezwanie do uiszczenia uzupełniającego wpisu od skargi kasacyjnej zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w trybie doręczenia zastępczego w dniu 17 marca 2020 r., a zatem ustawowy siedmiodniowy termin na uiszczenie uzupełniającego wpisu od skargi kasacyjnej upływał w dniu 24 marca 2020 r. W tym terminie wpis nie został uiszczony, czego pełnomocnik skarżącego kasacyjnie nie kwestionuje. Pełnomocnik skarżącego kasacyjnie wyjaśnił za to w zażaleniu, że do nieuiszczenia wpisu doszło bez winy strony i jej pełnomocnika, albowiem w skrzynce pocztowej pełnomocnika doręczyciel nie zostawił żadnego awizo, na okoliczność czego pełnomocnik złożył reklamację w urzędzie pocztowym. Zdaniem pełnomocnika o konieczności uzupełnienia wpisu od skargi kasacyjnej dowiedział się dopiero z postanowienia o jej odrzuceniu.

Argumentacja ta nie mogła jednakże odnieść skutku, zaś Sąd Wojewódzki prawidłowo odrzucił skargę kasacyjną z uwagi na nieuiszczenie uzupełniającego wpisu w terminie. Przepis art. 178 p.p.s.a. jasno stanowi, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Okoliczność braku winy nie ma przy tym znaczenia dla poprawności odrzucenia skargi kasacyjnej. W sytuacji, w której do dokonania czynności w terminie nie doszło z uwagi na okoliczności wskazujące na brak winy strony w uchybieniu terminu, stronie służy wniosek o przywrócenie terminu (art. 87 p.p.s.a.), który to wniosek, zawarty w zażaleniu na zaskarżone postanowienie, rozpozna Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrębnym postanowieniem.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.