II OZ 715/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2716240

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2019 r. II OZ 715/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Wr 232/19 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi G. Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki wykonanej rozbudowy obiektu oraz komina przy ścianie budynku pralni postanawia:

1. umorzyć postępowanie zażaleniowe,

2. zwrócić G. Z. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Wr 232/19, odrzucił skargę G. Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2019 r., nr (...), w przedmiocie nakazu rozbiórki wykonanej rozbudowy obiektu oraz komina przy ścianie budynku pralni. Jednocześnie zwrócił skarżącemu z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 500 złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył G. Z.

Pismem z dnia 24 lipca 2019 r. skarżący cofnął zażalenie na powołane na wstępie postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 197 § 2 oraz art. 193 p.p.s.a., powyższe przepisy stosuje się również do zażaleń.

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w ww. art. 60 p.p.s.a.

W związku z tym, że strona skarżąca skutecznie cofnęła zażalenie, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie zażaleniowe w tej sprawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od zażalenia orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.