Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1440519

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 września 2013 r.
II OZ 712/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 475/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 475/13 WSA w Warszawie odmówił (...) Sp. z.o.o. wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżąca spółka w skardze na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2013 r., nr (...), utrzymującej w mocy pkt 2 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia (...) października 2012 r., znak (...) nakazującej w pkt 1 powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terenie RP jako środka spożywczego wzbogaconego produktu pn. "(...)", a w pkt 2 - w oznakowaniu opakowania jednostkowego produktu pn. "(...)" w wykazie składników podać formy chemiczne witaminy C, niacyny, witaminy E, kwasu pantotenowego, witaminy B2, witaminy B6, witaminy B1, kwasu foliowego, witaminy B12 użytych do wytworzenia danego środka spożywczego z terminem wykonalności do dnia 30 marca 2013 r. wniosła o "wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji w zakresie pkt 2 do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie".

Powyższy wniosek został rozpoznany odmownie postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2013 r.

W dniu 29 maja 2013 r. skarżąca spółka złożyła kolejny wniosek o wstrzymanie wykonania, tym razem zaskarżonej decyzji. We wniosku tym skarżąca podtrzymała swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 17 maja 2013 r.

Skarżąca podała, że poniesie znaczne koszty wynikające z przeprojektowania opakowań (wydatek 10.800 Euro), ponieważ konieczność przeprojektowania dotyczy dwóch rodzajów opakowań - 50g i 90g oraz zniszczenia gotowych już opakowań (wg stanu na 28 marca 2013 r. koszty wyniosłyby 27.900 Euro). Spółka wyjaśniła, że koszty przeprojektowania wzorów opakowań zostały sporządzone w oparciu o dokumentację dotyczącą kosztów opracowania projektów opakowań w 2010 r. i zwaloryzowane do bieżących wartości rynkowych tego rodzaju usług. Spółka również podała, że czas wprowadzenia do obrotu nowych wzorów opakowań licząc od daty wdrożenia procedury przeprojektowania wynosi ok. 20 tygodni.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmawiając wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wskazał, że zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd uznał, że skarżąca nie wykazała zaistnienia powyższych przesłanek w przedmiotowej sprawie. Sąd podał, że wszak przedstawiła ona okoliczności wskazujące na obowiązek poniesienia konkretnych kosztów, jednak nie jest wiadomym, jak poniesienie tych kosztów wpłynie na sytuację ekonomiczną skarżącej. To zaś, jak stwierdził Sąd, nie pozwala na ocenę, czy przedstawiona we wniosku sytuacja uprawdopodobnia zaistnienie wskazanych w art. 61 § 3 p.p.s.a. przesłanek. Odnosząc się do kosztów zmiany opakowań i konieczności zniszczenia starych, Sąd wskazał, że konieczność zmiany oznakowania produktu poprzez podanie w wykazie składników form chemicznych witamin nie musi wiązać się z wycofaniem dotychczasowych opakowań i zamówieniem nowych. Producent może bowiem na dotychczasowym opakowaniu, w miejscu zakwestionowanego przez organ wykazu składników, umieścić naklejkę z wykazem składników zgodnym z nakazem Głównego Inspektora. Zdaniem Sądu nakazane przez organ zmiany pozostaną bez znacznego wpływu na sprzedaż produktu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie (...) Sp. z o.o. podniosła, że istotnym przy rozpoznawaniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest jedynie to, że wykonanie decyzji organu spowoduje po stronie skarżącej konieczność wydatkowania określonych sum na dostosowanie opakowań do zaleceń organów inspekcji sanitarnej. Co więcej, ewentualne uchylenie zaskarżonych decyzji nie przełoży się na zwrot tych kosztów przez organy. W niniejszym przypadku brak jest mechanizmu, który pozwoli zrekompensować skarżącej koszty związane z realizacją decyzji organów administracji publicznej. W tym kontekście należy rozpatrywać wniosek o wstrzymanie wykonania, nie zaś przez pryzmat sytuacji finansowej Spółki (...), która to okoliczność jest pozbawiona znaczenia prawnego dla rozstrzygnięcia sprawy. Skarżąca wskazała ponadto, że występujący w sprawie obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek nie jest tożsamy z ich udowodnieniem. W połączeniu ze świadomością, iż tego typu zabieg zawsze będzie generował określone koszty po stronie producenta/dystrybutora, należy uznać za wystarczające dla uprawdopodobnienia przesłanki powstania znacznej szkody. Projektowanie wzoru opakowania musi uwzględniać, iż środki spożywcze w postaci cukierków "(...)" są wprowadzane do obrotu w niewielkich opakowaniach i każda zmiana w efekcie której dodawane są informacje o składzie środka będzie zaburzała strukturę i układ treści prezentowanych na opakowaniu, co wymusza w istocie powstanie nowego projektu. Koszty wyżej opisanej zmiany uwzględniła w swych kalkulacjach pozwana. Wprowadzenie zmian w oznakowaniu w drodze naklejek na opakowaniu, co samo w sobie także będzie generować niemożliwe do zrekompensowania koszty jest po pierwsze nieestetycznym rozwiązaniem, którego Spółka (...) nie stosuje w znakowaniu żadnej z wiodących marek pakowanych w sposób tożsamy z produktem "(...)". Po drugie, przy niewielkiej powierzchni opakowania, taki sposób znakowania będzie nieczytelny dla konsumenta, względnie zasłoni inne informacje niezbędne do prawidłowego etykietowania produktu. Co więcej, z uwagi na sposób pakowania (w miękkich torebkach czy okrągłych dropsach) ten sposób wykonania zaskarżonych decyzji jawi się jako technicznie bardzo trudny do przeprowadzenia, czy wręcz niemożliwy do precyzyjnego wykonania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. stanowi, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji możliwe jest jedynie wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, lub trudnych do odwrócenia skutków. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest także wstrzymanie innych niż zaskarżona decyzja aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Jak trafnie zauważył to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obowiązek wykazania okoliczności uprawdopodobniających takie niebezpieczeństwo spoczywa na stronie. Jednakże nie można zgodzić się z twierdzeniem Sądu, jakoby skarżąca spółka nie wskazała okoliczności uzasadniających jej wniosek. (...) Sp. z o.o. w istocie podała, że wykonanie decyzji narazi ją na znaczne koszty finansowe w kwocie ok. 10.800 EURO, zaś wykonanie tych prac wywoła trudne do odwrócenia skutki. Skarżąca wprawdzie istotnie nie wskazała, jaką dokładnie szkodę - w przełożeniu na jej sytuację finansowo-majątkową - może spowodować zastosowanie się do nakazu organu, jednakże zauważyć trzeba, że przeprojektowanie dwóch rodzajów opakowań i uruchomienie całego procesu produkcyjnego z tym związanego bez wątpienia będzie operacją bardzo kosztowną i czasochłonną (szacowany czas to ok. 20 tygodni), a ewentualne przywrócenie stanu pierwotnego będzie trudne, czy może stać się wręcz niemożliwe. Z pewnością będzie też generować konieczność poniesienia dalszych kosztów. Ponadto ewentualny wyrok Sądu na korzyść skarżącego nie przełoży się na niejako"automatyczny" zwrot tych kosztów tak jak jest to w przypadku np. decyzji, na mocy której organ egzekwuje należności pieniężne. Niezasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zaś zaskarżone postanowienie, jako naruszające art. 61 § 3 p.p.s.a. podlega uchyleniu. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając po uchyleniu orzeczenia Sądu I instancji wniosek (...) Sp. z.o.o., uznał, iż zasługuje on na uwzględnienie z powodów wskazanych powyżej.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 61 § 3 oraz art. 188 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.