Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721838

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 września 2019 r.
II OZ 699/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 259/19 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. R. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z 15 maja 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 259/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Z. R. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) listopada 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że skarga podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., ponieważ skarżąca wpis sądowy uiściła po terminie., Termin wniesienia opłaty od skargi upłynął z dniem 1 marca 2019 r., zaś skarżąca wpis uiściła 3 marca 2019 r.

W zażaleniu na to postanowienie skarżąca twierdziła, że należną od skargi opłatę sądową wniosła w wynikającym z wezwania z 31 stycznia 2019 r. terminie, tj. 1 marca 2019 r., za pośrednictwem placówki pocztowej, na dowód czego załączyła poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty w dniu 1 marca 2019 r. kwoty 100 zł tytułem wpisu sądowego. W tych okolicznościach skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie, gdyż załączoną do niego, potwierdzoną przez radcę prawnego za zgodność z oryginałem, kopią potwierdzenia przelewu wykazano prawdziwość twierdzenia zawartego w zażaleniu, że wpis od skargi został uiszczony na poczcie 1 marca 2019 r., a więc w terminie. Dodać należy, że - jak wynika z uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 22 stycznia 2018 r., sygn. akt I FPS 3/17 - dotychczas nie było wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych, że uiszczenie opłaty sądowej na poczcie na rachunek sądu, jest równoważne uiszczeniu jej na rachunek sądu w rozumieniu art. 219 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Z tych względów NSA, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.