II OZ 662/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2520135

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. II OZ 662/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 515/18 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi J. L. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) grudnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 515/18 Przewodnicząca Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała J. L. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na decyzję Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) grudnia 2017 r. Jako podstawę wezwania Przewodnicząca Wydziału wskazała art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym i § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej "rozporządzenie").

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwane dalej "p.p.s.a."), do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Pismem o którym mowa w wymienionych przepisach jest między innymi skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach zagospodarowania przestrzennego, wynosi 500 zł.

W przedmiotowej sprawie skarżący wniósł skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) grudnia 2017 r. którą umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia (...) czerwca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

W tym stanie sprawy, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, należało wezwać skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) grudnia 2017 r., ustalonego w oparciu o § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, z uwagi na fakt, iż przedmiotowa decyzja została wydana w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego, a więc w sprawie szeroko pojętego zagospodarowania przestrzennego.

W zażaleniu nie przedstawiono żadnego zarzutu mogącego podważyć zasadność zarządzenia, jak też wysokość ustalonej kwoty wpisu.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.