Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509022

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 czerwca 2018 r.
II OZ 621/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) S.A. z siedzibą w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 133/18 odrzucające skargę (...) S.A. z siedzibą w G. na decyzję Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu i przetwórstwa spożywczego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") odrzucił skargę.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że (...) Spółka Akcyjna w G. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia (...) grudnia 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia (...) listopada 2017 r. w przedmiocie zakazu wprowadzenia partii orzechów ziemnych blanszowanych do obrotu i przetwórstwa spożywczego w krajach UE.

Następnie Przewodniczący wezwał skarżącą spółkę do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłania kompletnego odpisu KRS-u, gdyż dołączony do skargi odpis zawierał jedynie strony nieparzyste. W wezwaniu określono termin 7 dni i rygor odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącej Spółce w dniu 2 marca 2018 r., jednak w zakreślonym terminie Spółka nie uzupełniła braków formalnych skargi. Dlatego też, Sąd Wojewódzki odrzucił przedmiotową skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Skarżąca Spółka pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. wniosła zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 9 kwietnia 2018 r. zarzucając mu naruszenie art. 49 § 1 i 2 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. poprzez ich wadliwe zastosowanie i uznanie, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu, a w konsekwencji odrzucenie skargi; oraz art. 46 p.p.s.a. poprzez jego nie zastosowanie i nie uznanie informacji przedłożonych przez Skarżącą a także informacji znajdujących się w aktach postępowania za wystarczające do nadania sprawie biegu.

W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, że brak nadesłania parzystych stron odpisu KRS nie jest brakiem uniemożliwiającym nadanie spawie prawidłowego biegu z uwagi na fakt, że skarga została podpisana przez osobę ujawnioną w KRS jako osobę upoważnioną do jednoosobowej reprezentacji. Ponadto Sąd dysponował aktami administracyjnymi i posiadał wgląd do kompletnego odpisu KRS poprzez wgląd do akt, bądź poprzez sprawdzenie informacji w Centralnej Informacji KRS.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Z przepisu tego wynika, że sąd administracyjny odrzuci skargę z powodu nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi przez skarżącego, pomimo prawidłowego wezwania go do ich usunięcia, przy czym dotyczy to wyłącznie braku istotnego, a więc takiego, którego występowanie stoi w opozycji do możliwości nadania skardze dalszego biegu.

Zgodnie z treścią art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności (art. 29 p.p.s.a.). Z powyższego wynika zatem, że organy lub osoby uprawnione do działania w imieniu jednostek organizacyjnych muszą udowodnić, że mają prawo do działania za stronę, a udowodnienie umocowania musi mieć formę dokumentu złożonego lub okazanego sądowi przy pierwszej czynności w postępowaniu (por. M. Niezgódka - Medek. Komentarz do art. 29 p.p.s.a., zawarty w zbiorze LEX). Dokumentem wykazującym umocowanie do działania w imieniu strony skarżącej jest co do zasady odpis z KRS. Skoro więc sąd musi dysponować dokumentem potwierdzającym należytą reprezentację strony, co wprost wynika z powołanych wyżej przepisów art. 28 i art. 29 p.p.s.a., to brak takiego dokumentu jest brakiem formalnym skargi skutkującym wezwaniem strony do jego uzupełnienia na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a.

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania odpowiednim dokumentem umocowania do działania w imieniu strony spoczywa na tej stronie, co wprost wynika z powołanych przepisów. Wbrew twierdzeniom Spółki z dołączonego do skargi niekompletnego odpisu KRS nie wynika sposób reprezentacji, z uwagi na brak parzystych stron. Mianowicie dane dotyczące: "nazwy organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu" oraz "sposób reprezentacji podmiotu" - Dział 2 Rubryka 1 -są zawarte na stronie 4 odpisu KRS, której brakowało w egzemplarzu złożonym do akt. Dlatego też zasadnie Sąd Wojewódzki wezwał Spółkę do nadesłania odpisu KRS w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a.

Niewykonanie wezwania i nieprzedstawienie w terminie przez Spółkę kompletnego odpisu z KRS powodowało, że skarga nie mogła być merytorycznie rozpoznana, lecz podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Odnosząc się do argumentacji zażalenia należy stwierdzić, że zarzut zbytniego formalizmu jest nieuprawniony w sytuacji gdy Sąd Wojewódzki wzywając skarżącą spółkę do usunięcia braku formalnego skargi stworzył możliwość złożenia kompletnego odpisu KRS, celem wykazania umocowania Wiceprezesa Zarządu do reprezentacji strony. W orzecznictwie i piśmiennictwie utrwalone jest stanowisko, że brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony stanowi brak formalny, którego usunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w odniesieniu do spólek kapitałowych polega na przedstawieniu aktualnego odpisu z rejestru KRS. Natomiast niewykonanie w terminie nałożonego przez sąd obowiązku przedstawienia dokumentu powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz pod red. R.Hauser, M.Wierzbowski, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017, str. 307; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz B.Dauter, A.Kabat, M.Niezgódka-medek, WoltersKluwer Warszawa 2016 str. 173). Podkreślić również należy, że możliwość samodzielnego pobrania przez Sąd wydruku komputerowego i uzyskanie aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, nie czyni wezwania do uzupełnienia braku w postaci odpisu z KRS zbędnym, co w konsekwencji powodowałoby niemożność odrzucenia skargi z powodu niewywiązania się z tego obowiązku. Zgodnie z art. 29 p.p.s.a. to na stronie spoczywa obowiązek wykazania nie tylko umocowania do działania w imieniu Spółki konkretnych osób fizycznych, ale i sposobu jej reprezentacji w przypadku zarządu wieloosobowego (por. postanowienia NSA: z 16 maja 2018 r., I FZ 116/18, z 9 maja 2018 r., II GZ 156/18; z 23 października 2015 r., II OSK 2456/15, z 24 maja 2018 r., II OZ 502/18).

Mają powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.