Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1780844

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 czerwca 2015 r.
II OZ 551/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. K. na zarządzenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Gl 1183/14 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku B. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 marca 2015 r. pozostawiono bez rozpoznania wniosek skarżącego B. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) września 2014 r. w przedmiocie choroby zawodowej.

Jak wskazano w powyższym zarządzeniu, ww. decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 19 września 2014 r. Skargę na powyższą decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia skarżący złożył w dniu 2 grudnia 2014 r. W wykonaniu zarządzenia z dnia 28 stycznia 2015 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez wskazanie daty ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia skargi na decyzję z dnia (...) września 2014 r. w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania oraz do uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy skarżącego w uchybieniu powyższego terminu, pod rygorem odmowy przywrócenia terminu. W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący w dniu 13 lutego 2015 r. nadał pismo, z którego treści nie wynikała jednak ani data ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia skargi ani okoliczność wskazująca na brak winy w uchybieniu tego terminu.

Powołując się na treść art. 87 § 1-3 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), stwierdzono, że w sprawie skarżący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie braków formalnych wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, w szczególności nie wskazał daty ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia skargi. W związku z tym na podstawie ww. przepisów, zarządzono jak powyżej.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył B. K.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest usprawiedliwione.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli wskutek niezachowania warunków formalnych pismo nie może otrzymać dalszego biegu w postępowaniu sądowym, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia lub poprawienia go w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Skutkiem nie uzupełnienia powyższego braku lub jego nie poprawienia jest zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (§ 2).

Warunki formalne pisma stanowiącego wniosek o przywrócenie terminu zostały określone w art. 87 p.p.s.a. Wśród nich znajduje się konieczność złożenia pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Wobec stwierdzenia, że wniosek skarżącego nie zawiera w tym zakresie żadnych wyjaśnień, słusznie skarżący został wezwany do wskazania daty ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z zakreśleniem rygoru pozostawienia wniosku o przywrócenie terminu bez rozpoznania. W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący oświadczył, że przyczyna ta "ustała z powodu odwołania skargi, ponieważ wasze pisma otrzymałem po waszym terminie, na które zaraz odpisałem". Nadto skarżący stwierdził, że nie wszystko odbiera osobiście i dlatego zaistniało opóźnienie. Tym samym prawidłowo przyjęto w zaskarżonym zarządzeniu, że skarżący nie wykonał powyższego wezwania. Nie podał żadnej daty ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia skargi, tj. mówiąc wprost nie wyjaśnił, dlaczego nie wniósł skargi na decyzję organu II instancji z dnia (...) września 2014 r. w terminie trzydziestodniowym od dnia jej doręczenia, pomimo iż odebrał decyzję osobiście jak również został pouczony o sposobie wniesienia skargi. Przyczyny tej nie da się wyczytać nawet pośrednio ani z treści pisma skierowanego do Sądu w dniu 13 lutego 2015 r., ani rozpoznawanego zażalenia.

Z tych też powodów zastosowanie sankcji, o której mowa w przepisie art. 49 § 2 p.p.s.a. było uzasadnione, bowiem niemożność ustalenia konkretnego momentu, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu nie miała charakteru obiektywnego, a wynikała z braku złożenia przez skarżącego w tym zakresie stosownych wyjaśnień, pomimo prawidłowego wezwania.

Mając na uwadze wyżej przedstawione okoliczności, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. oddalił zażalenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.