II OZ 484/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3058285

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2020 r. II OZ 484/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 15/20 o odrzuceniu skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 r. sygn. akt IV SA/Po 15/20, odrzucił skargę K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2019 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) stycznia 2020 r., pod rygorem odrzucenia skargi, wezwano skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych skargi przez złożenie 3 odpisów skargi oraz podanie nr PESEL. Odrębnym zarządzeniem wezwano również skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł. Pisma zawierające ww. zarządzenia doręczono skarżącej w dniu (...) stycznia 2020 r. (vide k. 63 akt). Jak wynika z akt sprawy skarżąca uiściła wpis sądowy w kwocie 500 zł oraz przesłała 3 odpisy skargi lecz nie podała swego nr PESEL.

Z uwagi na powyższe, skoro wnosząca skargę, pomimo prawidłowego wezwania, nie uzupełniła wszystkich braków formalnych skargi, Sąd Wojewódzki na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", orzekł o jej odrzuceniu, jak również o zwrocie uiszczonego wpisu od skargi.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca, wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Jak prawidłowo wskazał Sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu, stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. skarga jako pierwsze pismo w sprawie powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Nadto zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie zaś z § 2 tego przepisu, jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez: nadesłanie jej odpisów, uiszczenie wpisu sądowego oraz podanie nr PESEL. Skarżąca w zakreślonym przez Sąd pierwszej instancji terminie uzupełniła ww. braki oprócz podania nr PESEL.

Wskazać zatem należy, że obowiązek podania numeru PESEL został wprowadzony na mocy art. 1 pkt 1 z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 934, ustawa nowelizująca z 2019). Jak wynika z uzasadnienia projektu ww. ustawy (Sejm RP VIII Kadencji, nr druku 3260) wymóg wskazania numeru PESEL ma na celu zapewnić lepszą identyfikację stron lub innych uczestników postępowania sądowo-administracyjnego (postanowienie NSA z 7 listopada 2019 r. II OZ 999/19, LEX nr 2740112). Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z art. 5 pkt 2 ww. ustawy do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów p.p.s.a. wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2019, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do pierwszego pisma wniesionego przez stronę w danej sprawie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 46 § 2 p.p.s.a. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z 2019. Jak wynika z uzasadnienia projektu ww. ustawy (Sejm RP VIII Kadencji, nr druku 3260) wymóg wskazania numeru PESEL ma na celu zapewnić lepszą identyfikację stron lub innych uczestników postępowania sądowo-administracyjnego (postanowienie NSA z 7 listopada 2019 r. sygn. II OZ 999/19, LEX nr 2740112).

Sąd pierwszej instancji wypełniając obowiązki nałożone na niego ustawą nowelizującą przeoczył, że PESEL skarżącej znajduje się w aktach administracyjnych sprawy. Jest on wskazany w piśmie zatytułowanym: "Informacja o działce" z dnia (...) kwietnia 2017 r., znajdującym się w tomie I akt administracyjnych.

W świetle powyższego Sąd Wojewódzki dysponował numerem PESEL skarżącej, przez co podstawowy cel, a zarazem i wymóg, ustawy nowelizacyjnej w omawianym zakresie został spełniony (por. postanowienie NSA z 4 grudnia 2019 r., sygn. I OZ 1204/19, LEX nr 2751779). Nieuzupełnienie tego warunku formalnego skargi nie uniemożliwiało zatem nadania prawidłowego biegu tej skardze.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.