Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489261

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 maja 2018 r.
II OZ 480/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 1131/16 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną J. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że skarga kasacyjna nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, co jest warunkiem koniecznym jej dopuszczalności, zgodnie z art. 175 p.p.s.a., a uchybienie nie podlega usunięciu w trybie uzupełnienia braków skargi.

Pismem z dnia 9 stycznia 2018 r. skarżący wniósł pismo zatytułowane "zażalenie, odwołanie, wniosek, skarga", w którym zakwestionował, m.in. ww. postanowienie Sądu.

Postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 1131/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił zażalenie. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej nie spełnia warunku z art. 194 § 4 p.p.s.a. gdyż zostało sporządzone i podpisane osobiście przez skarżącego i jako takie podlega odrzuceniu na podstawie art. 194 § 4 w związku z art. 198 i art. 178 p.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył skarżący. Argumentował, że w myśl art. 173 § 2 p.p.s.a., skargę kasacyjną może wnieść strona. Jego zdaniem, ustawodawca nie zapisał, że skarga kasacyjna musi być wniesiona obowiązkowo przez adwokata. Skarżący powołał jeszcze przepisy art. 174 pkt 1 i 2, art. 175 oraz art. 177 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Art. 194 § 4 p.p.s.a. jednoznacznie stanowi, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej winno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, wskazując jednocześnie, iż odpowiednie zastosowane znajduje przepis art. 175 § 2 p.p.s.a., w którym określony został katalog podmiotów zwolnionych od obowiązku zachowania przymusu adwokacko - radcowskiego.

Skarżący sporządził osobiście zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2017 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, również sporządzonej osobiście przez stronę. Z akt sprawy nie wynika, aby skarżący był adwokatem lub radcą prawnym, ani którymkolwiek z podmiotów wskazanych w art. 175 § 2 p.p.s.a. W takiej sytuacji stanowisko Sądu pierwszej instancji, który uznał zażalenie za niedopuszczalne, odpowiada prawu.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.