Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 821511

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 czerwca 2011 r.
II OZ 465/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt VII SA/Wa 1868/10 w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi P. B. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2010. nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek skarżącego P. B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2010 r. oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia organu I instancji z dnia (...) czerwca 2010 r.

Sąd pierwszej instancji wskazał, iż warunkiem rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest wykazanie przez wnioskującego, iż w sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.). We wniesionej w sprawie strona zawarła wniosek o wstrzymanie skarżonego postanowienia oraz postanowienia organu I instancji, jednakże swego wniosku nie uzasadniła. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił też, że przedmiot rozpatrywanej sprawy przemawia za odmową wstrzymania skarżonego rozstrzygnięcia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł P. B., stwierdzając, że wstrzymanie wykonania postanowienia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia (...) czerwca 2010 r. grozi spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków prawnych wynikających z naruszenia art. 21 Konstytucji RP.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Przedmiotem wniosku o wstrzymanie wykonania skarżonego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2010 r. utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji z dnia (...) czerwca 2010 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanału ściekowego. Tak, więc objęte skargą do Sądu pierwszej instancji postanowienie jest rozstrzygnięciem wyłącznie procesowym i jako takie nie wymaga wykonania w postępowaniu egzekucyjnym i nie wywołuje też skutków o charakterze materialnoprawnym. Stąd też nie mogło być ono przedmiotem oceny z punktu widzenia konieczności udzielania ochrony tymczasowej określonej w art. 61 § 3 p.p.s.a., jak również naruszać art. 21 Konstytucji RP, jak wywodzi to skarżący w uzasadnieniu zażalenia.

Trafnie też zwrócił uwagę Sąd pierwszej instancji, a co nie zostało zakwestionowane we wnieisonym zażaleniu, że skarżący P. B. nie wskazał na zaistnienie jakichkolwiek okoliczności, o jakich mowa w przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Z przedstawionych wyżej przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.