Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549087

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 czerwca 2013 r.
II OZ 401/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia RP na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 1168/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi RP na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. 2 1

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 7 grudnia 2012 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał RP do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunków zabudowy. Jako podstawę wezwania Sąd I instancji wskazał § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm. - dalej jako "rozporządzenie").

Skarżący złożył zażalenie na powyższe zarządzenie. Wniósł o jego uchylenie jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, wpis stały w sprawach z zakresu skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł. Trafnie zatem Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu właśnie w wysokości 500 zł. Przedmiotem skargi jest bowiem decyzja w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy, a więc decyzja z zakresu zagospodarowania przestrzennego objęta wpisem stałym od skargi w wysokości 500 zł.

Podkreślić należy, że zasadą jest ponoszenie przez strony kosztów związanych z ich udziałem w postępowaniu. Wyjątki od tej zasady w odniesieniu do określonych podmiotów zostały przewidziane w art. 239 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), jednakże przepis ten nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

Kolejnym wyjątkiem od zasady obowiązku ponoszenia kosztów sądowych jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w ramach prawa pomocy, jednak rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wymaga wystąpienia przez stronę ze stosownym wnioskiem. W niniejszej sprawie skarżący w zażaleniu wystąpił o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013 r. odmówiono przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym, a zażalenie w tym przedmiocie jest przedmiotem odrębnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższe rozstrzygnięcie pozostaje jednak bez znaczenia dla oceny legalności zaskarżonego zarządzenia z dnia 7 grudnia 2012 r., a ewentualne przyznanie prawa pomocy oznacza w tym przypadku wyłącznie możliwość uchylenia się przez stronę od negatywnych skutków procesowych niewykonania wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

- -----------

2

1

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.