Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560049

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
II OZ 306/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bożena Popowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H.O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r. VII SA/Wa 1455/2012 odmawiające H.O. sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi H.O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił H.O. sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi H.O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd I instancji wskazał, że wyrokiem z dnia 11 września 2012 r. WSA w Warszawie oddalił skargę H.O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. W dniu 10 października 2012 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżąca wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmawiając sporządzenia uzasadnienia wyroku wskazał, że zgodnie 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. - w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 141 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie ostatni dzień terminu do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku przypadł na dzień 18 września 2012 r. A zatem, wniosek skarżącej został złożony po terminie.

W zażaleniu na powyższe postanowienie H.O. podała, że wnosi ponownie o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Wskazała, ze zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie liczonym od dnia ogłoszenia albo doręczenia wyroku. Jeżeli jest taki zapis to Sąd wydając orzeczenie, które podlega zaskarżeniu doręcza stronom.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Na wstępie wskazać należy, że obowiązek uzasadnienia z urzędu wyroku przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne jest ograniczony tylko do wyroku uwzględniającego skargę. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku.

W odniesieniu do tej kwestii podniesionej w zażaleniu przez skarżącą wskazać należy, że pomimo, iż udział skarżącej w ogłoszeniu wyroku jest jej prawem, a nie obowiązkiem, to w niniejszej sprawie gdyby skarżąca zdecydowała się z tego prawa skorzystać, Sąd udzieliłby jej wskazówek co do sposobu i terminu wniesienia środka odwoławczego (a co za tym idzie również co do terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku), w myśl art. 140 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącego, że stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący udzieli wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka odwoławczego.

Skarżąca jednak z tego prawa nie skorzystała, zatem świadomie zrezygnowała z uczestnictwa w ogłoszeniu wyroku wraz ze wszelkimi tego konsekwencjami. Nieobowiązkowe stawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie oznacza również, że strony nie mogą uzyskać informacji o sprawie. Skarżąca zainteresowania takiego również nie wykazała. Gdyby np. zadzwoniła do Sądu w dniu rozprawy lub w następnych dniach, z pewnością uzyskałaby taką informację.

W niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 11 września 2012 r. upłynął w dniu 18 września 2012 r., zaś skarżąca, jak wynika z akt sprawy - k. 46, dokonała tej czynności w po terminie. Należy przy tym wskazać, że pouczenie zawarte przy zawiadomieniu o terminie rozprawy było prawidłowe i w wyczerpujący sposób informowało o sposobie i trybie zaskarżenia orzeczenia. Zasadnie zatem w zaistniałej sytuacji WSA w Warszawie odmówił skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.