Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639373

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 marca 2019 r.
II OZ 205/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. C.-B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 listopada 2018 r. sygn. akt II SAB/Gl 48/18 o odrzuceniu skargi M. C.-B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) w przedmiocie doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z przepisami postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., sygn. akt II SAB/Gl 48/18, odrzucił skargę M. C.- B. (dalej: skarżąca) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) w przedmiocie doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z przepisami.

Jak wskazano w jego uzasadnieniu pismem z dnia 1 września 2018 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) w przedmiocie doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z przepisami. Zarządzeniem z dnia 1 października 2018 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Wezwanie zostało doręczone w trybie zastępczym, określonym w art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., z dniem 23 października 2018 r. Jak wynika z pocztowego dowodu doręczenia, wezwanie do uiszczenia wpisu zostało przesłane na podany w skardze adres i wobec nieobecności adresata w tym miejscu przesyłka była dwukrotnie awizowana (w dniach 9 i 17 października 2018 r.), o czym umieszczono zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej. Na skutek niepodjęcia przesyłki w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza została ona zwrócona do Sądu. Stanowiło to podstawę do uznania, że doręczenie dla strony skarżącej było skuteczne i zostało dokonane dnia 23 października 2018 r. Mimo upływu terminu nie uiszczono wpisu sądowego, dlatego też Sąd pierwszej instancji, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił wniesioną skargę.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła skarżąca, domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu wyraziła swoje niezadowolenie z dotychczasowego przebiegu postępowania administracyjnego w jej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie prawidłowo Sąd pierwszej instancji ustalił, że doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi nastąpiło w dniu 23 października 2018 r. Ten dzień był ostatnim dniem na odebranie przesyłki w placówce pocztowej wskazanej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Mimo upływu siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia zastępczego, wpis od skargi nie został uiszczony, co skutkowało odrzuceniem skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Ustalenia i konkluzja zawarte w zaskarżonym postanowieniu są więc prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, że przedstawione w zażaleniu zarzuty co do przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie skarżącej nie mogą być przedmiotem oceny w niniejszym postępowaniu zażaleniowym.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.