Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145663

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 marca 2012 r.
II OZ 185/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 2620/11 w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. T. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 września 2011 r. znak: DON/ORZ/7100/1065/11 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o nakazie rozbiórki postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 grudnia 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku skarżącej S. T., wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 września 2011 r., znak: DON/ORZ/7100/1065/11 oraz decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 11 lipca 2006 r., znak: WOA.ATKA.7144-09-5-06.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, że zaskarżona decyzja, która jest przedmiotem wniosku o wstrzymanie zapadła w postępowaniu wznowieniowym dotyczącym nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego. Rozstrzygnięcie zawarte w tej decyzji ma charakter wyłącznie formalnoprawny, bowiem organ administracyjny nie nakłada w niej na stronę postępowania żadnych praw ani obowiązków. Sąd pierwszej instancji wskazał, że nie oznacza to jednak, że z uwagi na charakter postępowania i jego przedmiot, w jakim została podjęta, decyzja ta nie wywiera żadnych skutków prawnych, które mają bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki strony. Sąd zwrócił uwagę na to, że skutkiem prawnym zaskarżonej decyzji jest pozostawienie w obrocie prawnym nakazu rozbiórki, którego wykonanie niewątpliwie spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków dla S. T. A zatem w wyniku obowiązywania zaskarżonej decyzji, która ma charakter ostateczny w dalszym ciągu decyzja rozbiórkowa kształtuje stosunek prawny pomiędzy skarżącą a organem nadzoru budowlanego, którego treścią jest nałożenie konkretnego nakazu, który podlegać będzie egzekucji administracyjnej. Sąd pierwszej instancji uznał, iż charakter przedmiotowej spawy przemawia za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji oraz decyzji rozbiórkowej, które zostały podjęte w granicach tej samej sprawy, tj. dotyczącej skierowanego do skarżącej nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego. W ocenie Sądu pierwszej instancji wykonanie ww. decyzji bez wątpienia spowoduje trudne do odwrócenia skutki (faktyczne, jak i materialnoprawne), a dodatkowo spowoduje dla strony skarżącej powstanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, o której mowa w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "p.p.s.a.").

Zażalenie na postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. wniósł uczestnik postępowania W. S. podnosząc, że przedmiotowe postanowienie Sądu jest dla niego bardzo krzywdzące, gdyż Sąd nie uwzględnił jego praw do prywatności.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Przede wszystkim należy podkreślić, że o możliwości przyznania ochrony, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a, nie decyduje rodzaj aktu będącego przedmiotem skargi, ale to, czy w postępowaniu sądowoadministracyjnym prowadzonym w graniach sprawy zakończonej ostatecznym rozstrzygnięciem administracyjnym, w wyniku wstrzymania wykonania tego aktu, nastąpi ochrona strony, przed skutkami, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji może polegać na wstrzymaniu skutków prawnych, które decyzja ta wywołuje.

Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. W przypadku wstrzymania wykonania decyzji, której skutkiem jest pozostawienie w obrocie prawnym nakazu rozbiórki, nie chodzi więc o ocenę, czy zasadna jest rozbiórka obiektu budowlanego, ale czy może powstać znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki wywołane tą decyzją, jeżeli okazałoby się, że w wyniku uwzględnienia skargi decyzja o rozbiórce części budynku mieszkalnego jest wadliwa.

Wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki przed rozpoznaniem sprawy przez sąd administracyjny może łączyć się z niebezpieczeństwem powstania szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Tym samym wyrządzenie szkody lub trudnych do odwrócenia skutków może dotknąć inwestora (skarżącą).

W tym stanie rzeczy Sąd pierwszej instancji słusznie wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Wnoszący zażalenie nie przytoczył istotnych okoliczności, które uzasadniałyby zarzut, iż zaskarżone postanowienie jest wadliwe. Należy przy tym wskazać, że celem instytucji wstrzymania wykonania decyzji jest ukształtowanie stosunków do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w zakresie zapobieżenia znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom, a nie ocena legalności zaskarżonej decyzji.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.