Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675614

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 marca 2015 r.
II OZ 164/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 2641/13 o odrzuceniu zażalenia Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. K. i Z. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 17 lipca 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 2641/13 Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)- dalej p.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wezwał Z. K. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 r., w terminie 7 dniu od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie, które zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt II OZ 898/14.

W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 25 września 2014 r. wezwano Z. K. do wykonania zarządzenia z dnia 17 lipca 2014 r. w terminie 7 dniu pod rygorem odrzucenia zażalenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 października 2014 r. Jak wskazał Sąd, termin do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia upłynął bezskutecznie w dniu 17 października 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 listopada 2014 r. odrzucił zażalenie Z. K. na postanowienie tego Sądu z dnia 25 czerwca 2014 r. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Na powyższe postanowienie Z. K. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem, o którym mowa w § 1, jest m.in. zażalenie (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Nieuiszczenie opłaty od pisma czyni niemożliwym nadanie mu biegu. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie należy podkreślić, że zażalenie skarżącego na zarządzenie z dnia 17 lipca 2014 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 r. zostało oddalone postanowieniem NSA z dnia 11 września 2014 r. Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarządzeniem z dnia 25 września 2014 r., wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od wskazanego zażalenia, pouczając skarżącego, że w przypadku niewykonania zarządzenia w terminie 7 dni od doręczenia jego odpisu, zażalenie na przedmiotowe postanowienie zostanie odrzucone.

Skarżący w zakreślonym terminie wpisu nie uiścił, a zatem Sąd pierwszej instancji prawidłowo odrzucił zażalenie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 z związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.