II OZ 158/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II OZ 158/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650619

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015 r. II OZ 158/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M.K. i W.K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1293/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi M.K. i W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

M.K. i W.K. (dalej jako "skarżący") wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z (...) września 2014 r. w przedmiocie warunków zabudowy.

Zarządzeniem z 5 grudnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wezwał skarżących do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Skarżący złożyli zażalenie na powyższe zarządzenie, wnosząc o "uchylenie wpisu w wysokości 500 zł".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł. Zasadnie zatem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wezwał skarżących do uiszczenia wpisu właśnie w tej wysokości, ponieważ przedmiotem zaskarżonej decyzji, wydanej na podstawie przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), są warunki zabudowy.

Zasadą jest ponoszenie przez strony kosztów związanych z ich udziałem w postępowaniu. Wyjątki od tej zasady w odniesieniu do określonych podmiotów zostały przewidziane w art. 239 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), jednak przepis ten nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Kolejnym wyjątkiem od zasady obowiązku ponoszenia kosztów sądowych jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w ramach prawa pomocy. W niniejszej sprawie skarżąca nie występowała o przyznanie prawa pomocy. Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem z 23 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Niezależnie jednak od tego rozstrzygnięcia, wniosek ten został złożony po wezwaniu skarżących do uiszczenia wpisu i nie miał wpływu ma zasadność zaskarżonego zarządzenia.

Z powyższych względów i na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.