Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138227

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 marca 2012 r.
II OZ 145/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. T. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Rz 1243/11 o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w sprawie ze skargi T. T. i A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia (...) października 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia

1.

uchylić zaskarżone zarządzenie,

2.

wezwać T. T. i A. T. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych od ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia (...) października 2011 r., nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 16 grudnia 2011 r., II SA/Rz 1243/11, A. T. i T. T. zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 500 zł od ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z (...) października 2011 r., nr (...) utrzymującej w mocy decyzję tego organu z (...) września 2011 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Bircza z (...) marca 2010 r., (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr (...) w Birczy.

W zarządzeniu powołano § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), określono termin wykonania zarządzenia oraz konsekwencję braku uiszczenia wskazanej kwoty w tym terminie.

W zażaleniu z 21 grudnia 2011 r., A. T. i T. T. wnieśli o zmianę lub uchylenie w całości zaskarżonego zarządzenia podnosząc niezasadność obciążania ich kosztami postępowania i zwracając uwagę na sytuację finansową rodziny. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie objętym wnioskiem (k. 40). Strony nie wniosły sprzeciwu, ale podtrzymały swoje zażalenie na zarządzenie z 16 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone zarządzenie należało uchylić.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W związku z tym, Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego miał obowiązek wezwania skarżących do uiszczenia wpisu sądowego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w § 2 ust. 3 pkt 2 stanowi, że wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł.

W niniejszej sprawie skarga została wniesiona na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z (...) października 2011 r., nr (...) utrzymującej w nocy decyzję tego organu z (...) września 2011 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Bircza z (...) marca 2010 r., nr (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr (...) w Birczy (k. 52 akt administracyjnych). Zgodnie z § 2 ust. 5 cyt. rozporządzenia, wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł. Oznacza to, że wpis od skargi wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu utrzymującą w mocy decyzję tego organu o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji powinien zostać określony w wysokości 200 zł.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2, art. 198 oraz art. 220 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.