Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1989407

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
II OZ 1291/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. J. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2625/14, o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi A. J. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 listopada 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 2625/14 oddalił skargę A. J. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Na rozprawie poprzedzającej wydanie powyższego wyroku w dniu 12 listopada 2015 r. na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączono sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 2624/14, VII SA/Wa 2625/14 do wspólnego rozpoznania i odrębnego rozstrzygnięcia ze sprawą VII SA/Wa 2622/14.

Skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie ww. wyroku wraz z uzasadnieniem.

Zarządzeniem z dnia 16 listopada 2015 r. Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w kwocie 100 zł na podstawie art. 234 § 2 p.p.s.a. w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.

Skarżący w zażaleniu na powyższe zarządzenie wskazał, że skoro sprawy z jego skarg zostały rozpoznane na jednej rozprawie to uzasadnienie wyroku winno dotyczyć wszystkich spraw i z tego względu powinien uiścić jedną opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

Zaznaczyć należy, że w myśl art. 111 § 2 p.p.s.a. Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli pozostają one ze sobą w związku.

Połączenie spraw do ich wspólnego rozpoznania oznacza jedynie, iż w dalszym postępowaniu sprawy te będą rozpatrywane łącznie (niejako jednocześnie). Połączone w ten sposób sprawy zachowują swoją odrębność i każda z nich kończy się rozstrzygnięciem, które można odrębnie zaskarżyć. Łączenie spraw do wspólnego rozpoznania uzasadnione jest względami technicznymi i ekonomią procesową i nie pozbawia ono połączonych spraw ich odrębności. Rozpoznawane sprawy są nadal samodzielne.

Z tego względu skoro sprawy zostały połączone tylko do wspólnego rozpoznania, a nie do wspólnego rozstrzygnięcia, to sporządzenie uzasadnienia do wyroku wydanego odrębnie w każdej z nich podlega obowiązkowi uiszczenia osobnej opłaty kancelaryjnej. Zatem skarżący zobowiązany jest do wniesienia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w każdej ze spraw, w której złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zaskarżone zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wzywające skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej jest zgodne z prawem. Prawidłowo wskazano w nim także wysokość opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia w kwocie 100 zł, co wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.