Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1989405

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
II OZ 1289/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1099/14 o odrzuceniu zażalenia M. W. i J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 1099/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Warszawie odrzucił zażalenie M. i J. W. na postanowienie tegoż sądu z dnia 4 sierpnia 2014 r. o odmowie wyłączenia sędziego od rozpoznawania niniejszej sprawy.

W uzasadnieniu postanowienia sąd I instancji wskazał, że w piśmie z dnia 2 września 2014 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) tj. w zakreślonym terminie D. W., M. W., M. W. i J. W. złożyli zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2014 r. o odmowie wyłączenia sędziego.

Jako że zażalenie skarżących nie zawierało podpisu M. W. i J. W., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie z dnia 12 września 2014 r., doręczonym J. W. i M. W. w tym samym dniu, tj. w dniu 3 października 2014 r., J. W. i M. W. zostali wezwani do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 2 września 2014 r., w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia, poprzez jego podpisanie.

Pomimo upływu zakreślonego przez sąd wojewódzki terminu, zażalenie nie zostało podpisane przez J. W. i M. W.

Wskazując na powyższe sąd I instancji odrzucił zażalenie J. W. i M. W.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli D. W. i M. W., podnosząc, że "Sąd nie przesłał nam ksera pisma, które należało uzupełnić".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zatem w niniejszym przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 178 p.p.s.a., który nakazuje odrzucić zażalenie, jeżeli strona nie uzupełniła jego braków formalnych w wyznaczonym terminie. Brakiem formalnym zażalenia w rozpoznawanej sprawie był brak podpisu wnoszących zażalenie M. i J. W., stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie z dnia 12 września 2014 r. wezwano ww. skarżących do uzupełnienia braku formalnego zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2014 r. przez jego podpisanie, zakreślając termin 7 dni na dokonanie ww. czynności od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Skarżący we wskazanym terminie nie wykonali ww. wezwania. W tej sytuacji, zgodnie z podanym w zarządzeniu rygorem, WSA w Warszawie zasadnie odrzucił zażalenie.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.