Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1989402

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
II OZ 1287/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 526/15, o wezwaniu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi L. D. na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 10 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 526/15, Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wezwał adwokata A. T. - pełnomocnika skarżącej L. D. - do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia (...) lipca 2015 r., w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Jako podstawę wezwania Przewodniczący Wydziału wskazał art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") i § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej "rozporządzenie").

Skarżąca w zażaleniu na powyższe zarządzenie podniosła, że wezwanie jest przedwczesne z uwagi na toczące się z jej wniosku postępowania w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 214 § 1, art. 220 § 1 i art. 230 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

L, D, wniosła skargę na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia (...) lipca 2015 r., utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie puckim z dnia (...) czerwca 2015 r. o zawieszeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a zatem należało wezwać skarżącą do uiszczenia wpisu w określonej wysokości stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej zaskarżonego zarządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym wynosi 100 zł.

W świetle wymienionych przepisów zaskarżone zarządzenie należało uznać za prawidłowe. Sąd Wojewódzki zasadnie skierował wezwanie o uiszczenie wpisu do skarżącej, jako podmiotu, który złożył skargę na decyzję, inicjując w ten sposób postępowanie sądowoadministracyjne.

Skarżąca w zażaleniu powołała się "przedwczesność" wydanego zarządzenia z uwagi na toczące się postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy. Tymczasem zaznaczyć należy, że zaskarżone zarządzenie wydane zostało po zakończeniu postępowania wywołanego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, gdyż referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zarządzeniem z dnia 14 października 2015 r. pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy. Zaskarżone zarządzenie zostało doręczone w dniu 19 października 2015 r. i uprawomocniło się wobec braku sprzeciwu strony skarżącej.

Z powyższych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.