Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1989399

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 grudnia 2015 r.
II OZ 1284/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 2652/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej G. G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 2652/14 w sprawie ze skargi G. G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nakazu demontażu reklamy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 2652/14 oddalił skargę G. G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nakazu demontażu reklamy.

Pismem z dnia 31 lipca 2015 r. G. G. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 6 sierpnia 2015 r., doręczonego pełnomocnikowi skarżącej w dniu 24 sierpnia 2015 r., strona została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie jednego odpisu tego pisma oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w wysokości 250 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. W zakreślonym terminie uiszczono wpis od skargi kasacyjnej, jednakże nie nadesłano jej odpisu.

Postanowieniem z dnia 28 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2015 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), odrzucił skargę kasacyjną G. G. Sp. z o.o. od wyroku tego Sądu z dnia 2 czerwca 2015 r. bowiem w zakreślonym terminie skarżąca nie wykonała wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w postaci przedłożenia jednego odpisu tego pisma.

W zażaleniu na powyższe postanowienie G. G. Sp. z o.o. z siedzibą w W., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W uzasadnieniu podkreślono, że pełnomocnik otrzymał jedynie zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, które wykonał w terminie. Strona nie otrzymała zaś wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie jednego jej odpisu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Z treści art. 176 p.p.s.a., w jego brzmieniu obowiązującym w dniu wniesienia skargi kasacyjnej, wynika, że skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Wymogi stawiane wszystkim pismom procesowym reguluje przepis art. 46 § 1 p.p.s.a. Oprócz wymagań wskazanych w tych przepisach, art. 47 § 1 p.p.s.a. przewiduje, że do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Stosownie zaś do art. 49 § 1 p.p.s.a. w wypadku gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek nie zachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Takim przepisem szczególnym jest art. 178 p.p.s.a., który w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej nakazuje sądowi jej odrzucenie.

W niniejszej sprawie wobec braków formalnych skargi kasacyjnej prawidłowo wezwano skarżącą do ich uzupełnienia poprzez nadesłanie jednego odpisu skargi kasacyjnej oraz uiszczenie należnego wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Biorąc pod uwagę, że skarżąca w niniejszym postępowaniu jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, przesyłka zawierająca powyższe wezwania została skierowana na adres wskazany przez pełnomocnika skarżącej.

Należy wyjaśnić, iż w orzecznictwie nie jest sporna dopuszczalność przesyłania w jednej przesyłce listowej kilku pism sądowych, pod warunkiem, że w momencie odbioru są one traktowane indywidualnie (por. np. postanowienie NSA z dnia 21 maja 2010 r., II FSK 619/10, post. SN z dnia 20 kwietnia 2000 r., I CZ 38/00, Biul. SN 2000, Nr 5, poz. 15). Dla prawidłowości dokonania w ten sposób doręczenia wymaga się, aby okoliczność ta wynikała z dołączonego do przesyłki potwierdzenia odbioru - powinno to nastąpić poprzez wymienienie na formularzu potwierdzenia odbioru w rubryce "rodzaj przesyłki", pism stanowiących zawartość przesyłki. Jak wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1277 z późn. zm., dalej rozporządzenie), znajdującego zastosowanie w sprawie na mocy art. 65 § 2 p.p.s.a., odbierający przesyłkę potwierdza jej odbiór na formularzu potwierdzenia odbioru przez wpisanie daty otrzymania przesyłki i umieszczenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko. Należy uznać, że potwierdzenie podpisem odbioru przesyłki oznacza nie tylko potwierdzenie, że przesyłka została doręczona osobie upoważnionej do jej odbioru w dacie na formularzu wskazanej, ale także, że zawartość przesyłki odpowiada tej, która została wskazana na formularzu potwierdzenia odbioru (por. postanowienie NSA z dnia 31 marca 2010 r., I FSK 1929/09, postanowienie NSA z dnia 21 maja 2010 r., II FSK 619/10).

Podkreślenia wymaga, że wypełniony prawidłowo, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia pocztowy dowód doręczenia pisma sądowego, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 k.p.c., potwierdzający fakt i datę doręczenia wskazanych w nim pism (por. post. SN z dnia 30 kwietnia 1998 r., sygn. III CZ 51/98, OSNC 1998). W tym zakresie dokument urzędowy korzysta z domniemania zgodności z prawdą. Adresat przesyłki, który twierdzi, że nie doręczono mu wszystkich pism wymienionych na formularzu i których przyjęcie pokwitował, powinien ten fakt udowodnić zgodnie z wymaganiami art. 252 k.p.c. Z takim dowodem w okolicznościach sprawy nie mamy do czynienia, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości, że rzeczą odbierającego przesyłkę było sprawdzenie jej zawartości w chwili odbioru oraz niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń doręczycielowi albo Sądowi.

W przedmiotowej sprawie przesyłka zawierająca zarówno wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez złożenie jednego jej odpisu, jak również wezwanie do uiszczenia wpisu, została odebrana osobiście przez pełnomocnika skarżącej w urzędzie pocztowym w dniu 24 sierpnia 2015 r. (k. 232 akt sądowych). Na formularzu potwierdzenia odbioru znajduje się opis zawartości tej przesyłki, który wskazuje, że zostały w niej zamieszczone wskazane wyżej dwa odrębne wezwania. W tej sytuacji, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak jest podstaw aby kwestionować prawidłowość doręczenia w dniu 24 sierpnia 2015 r. pełnomocnikowi skarżącej wezwania do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez złożenie jednego jej odpisu. Podkreślić należy, że przyjęcie dopuszczalności kwestionowania po odbiorze przesyłki jej zawartości przeczyłoby sensowi potwierdzania odbioru przesyłki, w każdym przypadku odbiorca przesyłki mógłby bowiem podnosić, że otrzymał inne pismo niż wysłane lub też, że nie otrzymał żadnego (czyli, że odebrał pustą kopertę).

W świetle powyższych okoliczności niedopełnienie obowiązku przedłożenia jednego odpisu skargi kasacyjnej we wskazanym przez Sąd siedmiodniowym terminie skutkować musiało jej odrzuceniem na mocy art. 178 p.p.s.a.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.