Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582834

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 listopada 2018 r.
II OZ 1237/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Rady Powiatu I. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2018 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej Rady Powiatu I. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Bd 470/17 w sprawie ze skargi (...) S.A. w I. na uchwałę Rady Powiatu I. z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 470/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę kasacyjną Rady Powiatu I. od wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi (...) S.A. w I. na uchwałę Rady Powiatu I. z dnia (...) stycznia 2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu.

Sąd wskazał, iż zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 maja 2018 r. wezwano pełnomocnika Rady Powiatu I. do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, poprzez złożenie wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy wraz z dwoma odpisami tego wniosku. Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 18 maja 2018 r. W zakreślonym przez Sąd terminie pełnomocnik skarżącej nadesłał wymagany wniosek wraz z jednym jego odpisem.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z art. 176 § 2 p.p.s.a. wynika, że poza wymaganiami, o których mowa w § 1, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 18 maja 2018 r. Termin do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej upłynął 25 maja 2018 r. Mimo upływu terminu, pełnomocnik skarżącej nie uzupełnił wszystkich braków formalnych skargi kasacyjnej. Nadesłał wprawdzie wymagany wniosek, wskazując, że żąda rozpoznania skargi kasacyjnej na rozprawie, jednakże nie dołączył wymaganej ilości odpisów tego wniosku. Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, na podstawie art. 178 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną.

Zażalenie na to postanowienie wniosła Rada Powiatu I., wnosząc o jego uchylenie i podnosząc zarzuty naruszenie art. 178 p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że pełnomocnik organu nie uzupełnił wszystkich braków formalnych skargi kasacyjnej, w sytuacji kiedy w dniu 21 maja 2018 r., czyli w terminie 7-dniowym zostało przesłane pismo uzupełniające skargę kasacyjną o złożenie wniosku o jej rozpatrzenie na rozprawie i dołączono odpisy tego wniosku oraz kolejny odpis skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 176 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna zawierać: oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części; 2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie; 3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. W świetle natomiast art. 176 § 2 p.p.s.a. poza wymaganiami, o których mowa w § 1, skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. W myśl art. 177a p.p.s.a. jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 176, innych niż przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, przewodniczący wzywa stronę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 maja 2018 r. wezwano pełnomocnika Rady Powiatu I. do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez złożenie:

a)

wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy wraz z dwoma odpisami tego wniosku,

b)

jednego egzemplarza odpisu skargi kasacyjnej poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 18 maja 2018 r. Jak wynika z treści pisma pełnomocnika organu z dnia 21 maja 2018 r. i prezentaty Biura Podawczego Sądu, w zakreślonym przez Sąd terminie nadesłał on wymagany wniosek wraz z jednym jego odpisem oraz odpis skargi kasacyjnej. Trafnie zatem przyjął Sąd I instancji, że wezwanie nie zostało wykonane w pełni, a więc nie usunięto braku formalnego skargi kasacyjnej.

Nie można zgodzić się przy tym ze stanowiskiem, że nieprzesłanie, pomimo wezwania, odpisów pisma zawierającego oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy celem ich doręczenia pozostałym stronom postępowania, nie stanowi podstawy do odrzucenia skargi kasacyjnej. Konieczność dołączenia odpisu pisma uzupełniającego jest konsekwencją mającej zastosowanie również w niniejszej sprawie reguły zawartej w art. 47 p.p.s.a., stąd odpowiednio można zastosować tezę uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, wedle której niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (zob. postanowienie NSA: z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt II OZ 1334/17; z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt II OZ 807/17; z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt I OZ 1110/17). Stwierdzić zatem należy, że w związku z faktem, iż skarżący nie uzupełnił w zakreślonym terminie braku formalnego skargi kasacyjnej poprzez złożenie dwóch egzemplarzy wniosku o rozpoznanie sprawy na rozprawie, Sąd I instancji słusznie przedmiotową skargę kasacyjną odrzucił.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.