Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1447284

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 grudnia 2013 r.
II OZ 1171/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażaleń Prokuratora Okręgowego w Katowicach; K. A.; M. O. i W.O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 129/13 zawieszające postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia spraw o sygn. akt VII SA/Wa 136/13 i VII SA/Wa 130/13 w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Katowicach, K. A., M.O. i W.O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2012 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić zażalenia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 129/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) zawiesił postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia spraw o sygn. akt VII SA/Wa 136/13 i VII SA/Wa 130/13 w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Katowicach, K. A., M.O. i W.O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2012 r., znak: (...) uchylającą decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) lipca 2012 r. i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia (...) listopada 2009 r., nr (...) o pozwoleniu na budowę.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd I instancji wskazał, że Sąd na podstawie art. 111 § 1 p.p.s.a. połączył do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Katowicach, skargi M. i W. O. oraz skargi K. A. złożone na tę samą, ww. decyzję GINB z dnia (...) listopada 2012 r.

Skarga M. i W.O. oraz skarga K. A. zostały wniesione pomimo, że GINB nie uznał skarżących za strony postępowania i postanowieniem z dnia (...) listopada 2012 r., znak: (...) umorzył postępowanie odwoławcze w związku z odwołaniem M. i W.O. od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia (...) lipca 2012 r.

Kolejnym postanowieniem z dnia (...) listopada 2012 r., znak: (...) umorzył postępowanie odwoławcze w związku z odwołaniem K. A. od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia (...) lipca 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 130/13 uchylił zaskarżone postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2012 r. znak: (...) uznając, że skarżący M. i W. O. są stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 136/13 oddalił skargę K. A. na postanowienie GINB z dnia (...) listopada 2012 r. znak: (...) uznając, że K. A. nie jest stroną postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sąd I instancji zawieszając postępowanie wskazał, że w powyższym stanie faktycznym sprawy zachodzą przesłanki do zawieszenia niniejszego postępowania, gdyż rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2012 r., znak: (...) zależy od wyniku toczącego się postępowania sądowego w sprawach o sygn. akt VII SA/Wa 130/13 i sygn. akt VII SA/Wa 136/13 zakończonych nieprawomocnymi wyrokami.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli M. i W. O., jak również K. A.

W powyższych zażaleniach wskazano, że wobec połączenia na podstawie art. 111 § 1 p.p.s.a. do łącznego rozpoznania spraw ze skarg: Prokuratora Okręgowego, K. A. oraz M. i W. O., jak również braku wykazania i uzasadnienia przez Sąd, że w stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2012 r. (Nr (...)) zależy od wyniku toczącego się postępowania sądowego w spraw o sygn. akt VII SA/Wa 136/13 i VII SA/Wa 130/13, doszło do naruszenia przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Zdaniem autorów zażaleń wobec nadrzędnego celu, jakim jest eliminacja z obrotu prawnego ww. decyzji GINB i braku sporu co do przymiotu strony po stronie Prokuratora i jego ustawowej roli w postępowaniu oraz żądania Prokuratora stwierdzenia jej nieważności, ale i wobec zbieżności zasadniczej argumentacji ww. organu z argumentacją autorów obydwu zażaleń brak było wystarczających podstaw do zawieszenie postępowania sądowego w oparciu o przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Autorzy zażaleń wskazali, że związek pomiędzy sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego musi cechować się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej, a tak nie było i nie jest w przedmiotowej sprawie, albowiem nawet gdyby założyć, że autorzy zażaleń nie są stroną, to i tak wobec udziału Prokuratora sprawę trzeba by merytorycznie rozpatrzeć i rozstrzygnąć bez ich udziału. Wskazali, że podstawowym celem wszystkich podmiotów, które skarżą ww. decyzję GINB jest jej eliminacja z obrotu i to w jak najkrótszym czasie - wskazano w tym miejscu zasadę rozpoznawania spraw bez zbędnej zwłoki oraz zasady szybkości postępowania sądowoadministracyjnego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył również Prokurator Okręgowy w Katowicach zarzucając Sądowi I instancji naruszenie art. 125 § 1 w zw. z art. 111 § 1 p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, kiedy skarga Prokuratora na decyzję GINB z dnia (...) listopada 2012 r. znak: (...), uchylającą decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) lipca 2012 r. i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) o pozwoleniu na budowę, zawierała dalej idący wniosek, a mianowicie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji GINB, aniżeli wniosek skarżących, tożsamą decyzję GINB, M. O., W. O. oraz K. A., którzy wnioskowali o uchylenie zaskarżonej decyzji GINB, co pozostaje w związku z podstawą zawieszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postępowania połączonych skarg do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, wynikającą z treści art. 125 § 1 p.p.s.a., który uznał, że rozstrzygnięcie sprawy zakończonej zaskarżoną, decyzją GINB zależy od wyniku spraw o sygn. akt VII SA/Wa 130/13 i SA/Wa 136/13, w których została rozstrzygnięta kwestia przymiotu strony skarżących: M. O., W. O., K.A., zakończonych aktualnie nieprawomocnymi wyrokami w sytuacji, kiedy status prokuratora, wynikający z art. 188 k.p.a. w sprawie jest oczywisty.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego. Fakt posiadania przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach statusu strony w wyżej wskazanym postępowaniu pozostaje bez wpływu na okoliczność, że celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. powinna być analizowana z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, prawidłowa była ocena Sądu I instancji, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku toczącego się postępowania sądowego w sprawach o sygn. akt VII SA/Wa 130/13 i sygn. akt VII SA/Wa 136/13 zakończonych nieprawomocnymi wyrokami, gdyż mogłaby wystąpić w przyszłości przesłanka do wznowienia postępowania na skutek sprzecznych orzeczeń sądowych. W sprawach tych zostanie bowiem rozstrzygnięta kwestia przymiotu strony u K. A., M.O. i W. O., tj. osób, które wniosły skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2012 r., znak: (...).

Odnosząc się do zarzutów zażalenia Prokuratora Okręgowego w Katowicach dotyczących wadliwego, jego zdaniem, połączenia spraw do wspólnego rozpoznania, to pozostają one bez związku z zaskarżonym postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 24 września 2013 r. o zawieszeniu postępowania sądowego. Wskazać należy, że na przedmiotowym etapie postępowania NSA bada zgodność z prawem jedynie tego postanowienia.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zasadnie Sąd I instancji zaskarżonym postanowieniem na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie sądowe.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 184 w związku art. 197 § 2 p.p.s.a., zażalenia należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.