Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582817

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 listopada 2018 r.
II OZ 1149/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia "(...)" S.A. z siedzibą w N. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 1544/17 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu ze skargi "(...)" S.A. z siedzibą w N. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 1544/17 w sprawie ze skargi "(...)" S.A. z siedzibą w N. na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, uchylił zaskarżoną decyzję.

"(...)" S.A. z siedzibą w N. od powyższego wyroku wniosło skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 marca 2018 r. odrzucił skargę kasacyjną "(...)" S.A. z siedzibą w N.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 r. odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wskazano, że pełnomocnik skarżącej spółki wniósł jednocześnie dwa środki prawne: zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej i wniosek o przywrócenie terminu. Tymczasem czynności procesowe polegające na równoczesnym złożeniu środka zaskarżenia wydanego na skutek uchybienia przez stronę terminowi procesowemu i wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wykluczają się wzajemnie zarówno z powodu konkurencyjności zawartych w nich wniosków zmierzających do wywołania przeciwstawnych skutków procesowych, ale i sprzeczności wewnętrznej ich podstaw. Z tej przyczyny wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej podlegał odrzuceniu na podstawie art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

"(...)" S.A. z siedzibą w N. zaskarżyło powyższe postanowienie w całości wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. sygn. akt II OZ 1148/18 uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2018 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 oraz art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpoznawanej sprawie postanowienie Sądu I instancji o odrzuceniu skargi kasacyjnej zostało prawomocnie uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny tym samym przesądzając, że skarga kasacyjna nie zawiera braków formalnych i została wniesiona prawidłowo. W tych okolicznościach bezprzedmiotowe jest rozpoznawanie zażalenia na postanowienie odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Z powyższych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 i art. 197 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.