II OZ 1140/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585933

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2018 r. II OZ 1140/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 845/17 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego postanawia:

1.

uchylić zaskarżone postanowienie;

2.

przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił M. sp. z o.o. z siedzibą w K. (skarżący) przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu wskazał, że wyrokiem z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 845/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej. Podniósł, że jak wynika z akt sprawy odpis sentencji ww. wyroku został awizowany w dniach (...) i (...) grudnia 2017 r., a następnie zwrócony do nadawcy w dniu (...) grudnia 2017 r.

W piśmie z dnia (...) stycznia 2018 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jednocześnie załączając wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu skarżący podniósł, że nie miał możliwości odbioru przesyłki z uwagi na błąd operatora pocztowego, który poinformował go, że w placówce Poczty Polskiej nie ma żadnej kierowanej do niego korespondencji. Wskazał, że z systemu śledzenia Poczty Polskiej wynika, że przesyłka zawierająca odpis sentencji z uzasadnieniem została doręczona adresatowi w dniu (...) grudnia 2017 r. podczas kiedy faktycznie zwrócono ją do nadawcy w dniu (...) grudnia 2017 r. Podniósł, że informację o zwrocie niepodjętej przesyłki powziął dopiero w dniu (...) stycznia 2018 r., gdy reprezentant skarżącego zapoznał się z aktami sprawy w siedzibie Sądu.

Zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do Agencji Pocztowej w K. o ustosunkowanie się do oświadczenia skarżącego zawartego we wniosku o przywrócenie terminu dotyczącego błędnie udzielonej przez operatora pocztowego informacji o braku kierowanej do niego korespondencji.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Agencja Pocztowa poinformowała, że prawdopodobną przyczyną nie udzielenia informacji na temat przesyłki był brak awiza zawierającego numer przesyłki, bez którego nie można ustalić gdzie faktycznie się ona znajduje. Jednocześnie wskazała, że upływ czasu oraz duża ilość wydawanych dziennie przesyłek, nie pozwala na udzielenie precyzyjnie informacji dotyczącej tej przesyłki.

Sąd I instancji w uzasadnieniu podniósł, że termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku może zostać przywrócony jedynie po spełnieniu wszystkich przesłanek wymienionych w art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a. Wskazał, że przywrócenie ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący nie uprawdopodobnił skutecznie braku winy w uchybieniu terminu, w związku w tym, wniosek nie mógł zostać uwzględniony.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył skarżący wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. W uzasadnieniu wskazał, że w jego ocenie załączony do wniosku wydruk z systemu śledzenia przesyłek Poczty Polskiej, z którego wynika, że przesyłka zawierająca odpis sentencji wyroku dnia 1 grudnia 2017 r. została odebrana przez adresata w dniu (...) grudnia 2017 r., uprawdopodobnił okoliczności wskazane we wniosku. Ponadto podniósł, że Agencja Pocztowa w piśmie z dnia (...) lutego 2018 r. (data wpływu) nie ustosunkowała się do treści wydruku z systemu śledzenia przesyłek Poczty Polskiej. Do zażalenia skarżący załączył kopię reklamacji dotyczącej niedoręczenia przesyłki.

Przy piśmie z dnia (...) maja 2018 r. stanowiącym uzupełnienie zażalenia z (...) kwietnia 2018 r. skarżący przesłał kopię pisma stanowiącego odpowiedź na ww. reklamację. Podniósł, że z załączonego pisma wynika, iż operator pocztowy przyjmuje odpowiedzialność za nieprawidłową realizację usługi, polegającą m.in. na braku sporządzenia oraz doręczenia zawiadomienia powtórnego, oraz na udzieleniu informacji przez pracownika placówki pocztowej o braku zalegania przesyłki adresowanej do skarżącego w okresie, w którym przesyłka miała jeszcze oczekiwać na odbiór.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu administracyjnym podjęta po upływie terminu jest bezskuteczna. Stosownie do art. 86 § 1 p.p.s.a., sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Obowiązkiem strony skarżącej jest zatem uprawdopodobnienie dołożenia należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych. Sąd oceniając, czy w konkretnej sprawie strona zawiniła uchybienie terminowi, powinien przyjąć obiektywny miernik staranności, tj. zbadać, czy strona była w stanie pokonać (usunąć) przeszkodę przy użyciu sił i środków normalnie dostępnych, nie ryzykując zdrowiem lub życiem własnym bądź innych lub nie narażając siebie bądź innych na poważne straty majątkowe (por. postanowienie NSA z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt I GZ 367/18, postanowienie NSA z dnia 15 lipca 2014 r., II FZ 832/14, postanowienie NSA z dnia 28 lutego 2018 r., II FZ 96/18).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie skarżący uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Podnoszona zarówno we wniosku o przywrócenie terminu jak i w zażaleniu argumentacja dotycząca błędu operatora pocztowego zasługują na uwzględnienie i stanowią przesłankę do przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Zauważyć należy, że wskazana przez skarżącego rozbieżność pomiędzy informacjami zawartymi w systemie śledzenia przesyłek Poczty Polskiej a adnotacjami zawartymi na zwróconej do nadawcy przesyłce uprawdopodabnia w sposób wystarczający dołożenia należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie niezasadnie odmówił w niniejszej sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 188 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.