Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2009 r.
II OZ 1103/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt II OZ 1103/08 o oddaleniu zażalenia J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt II SO/Bk 8/08 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z wniosku J. W. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Narew postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt II OZ 1103/08 oddalił zażalenie J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt II SO/Bk 8/08, wzywające skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z jej wniosku o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Narew.

Pismem z dnia 11 maja 2009 r. (data stempla pocztowego) skarżąca złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo zatytułowane "wniosek", będące w swej istocie zażaleniem na postanowienie NSA z dnia 22 października 2008 r. W uzasadnieniu J. W. wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Ustawodawca, w powołanej wyżej ustawie, nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń (zarówno wyroków jak i postanowień) Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania.

W tym stanie rzeczy, zażalenie skarżącej na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2008 r., uznać należało za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na mocy art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 i art. 197 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.