Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 października 2008 r.
II OZ 1082/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 101/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 101/08 w sprawie ze skargi E. W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...), nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 101/08, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) odrzucił skargę kasacyjną J. M. od wyroku tegoż Sądu z dnia 17 maja 2008 r., oddalającego skargę E. W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji podał, iż zgodnie z treścią art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Oznacza to, że w sprawach, w których skargę oddalono, tylko wtedy, gdy strona zażądała w terminie siedmiu dni doręczenia jej orzeczenia wraz z uzasadnieniem, można przyjąć, że zostały spełnione wstępne przesłanki do powstania możliwości wniesienia kasacji.

Sąd wskazał, iż J. M. nie wystąpił w terminie siedmiodniowym z wnioskiem o doręczenie mu wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd stwierdził, iż trzydziestodniowy termin do wniesienia przez J. M. skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 27 maja 2008 r., w ogóle nie mógł rozpocząć biegu, a co za tym idzie nie było możliwe wniesienie przez niego kasacji.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik J. M. zarzucił błąd w ocenie okoliczności faktycznych, polegający na błędnym przyjęciu, że wyrok Sądu pierwszej instancji nie został doręczony skarżącemu E. W. oraz J. M.

W oparciu o powyższy zarzut wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia i rozpoznanie złożonej skargi kasacyjnej, bowiem skarga kasacyjna E. W. została złożona prawidłowo i w terminie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "p.p.s.a." wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Stosownie zaś do treści art. 173 § p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z treścią art. 173 § 2 powołanej ustawy skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie skargę kasacyjną wniosły dwie osoby - E. W. W. oraz J. M., jednakże wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem złożył tylko E. W. W. Należy wskazać, iż skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2004 r., sygn. akt GZ 25/04, ONSAiWSA 2005 nr 1, poz. 12).

A zatem, skoro J. M. nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, to termin do złożenia skargi kasacyjnej nie rozpoczął dla niego biegu, zaś wniesienie przez niego skargi kasacyjnej było niedopuszczalne. W takiej sytuacji postanowienie Sądu pierwszej instancji o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. M. należy uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy wskazać, iż skarga kasacyjna E. W. W. została wniesiona prawidłowo oraz w terminie i zostanie rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił oddalić zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.