Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1440516

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 listopada 2013 r.
II OZ 1042/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kamiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnadministracyjnej zażalenia H.B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2013 r. sygn. akt VII SA/Wa 2552/12 odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 2010 r. znak IF/Va/7111/07/32/10 w sprawie ze skargi H. B. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak DOA/ORZ/7111/810/12 w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 2552/12, odmówił wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 2010 r., znak IF/Va/7111/07/32/10, w sprawie ze skargi H. B. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 sierpnia 2012 r. znak DOA/ORZ/7111/810/12 w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji.

W uzasadnieniu Sąd podał, że zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2012 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie Wojewody Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. znak IFXIV.7840.9.3.2012 odmawiające po wznowieniu postępowania wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 2010 r. znak IF/Va/7111/07/32/10, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Mikołowskiego z dnia 2 kwietnia 2010 r. nr 219/2010 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu.... sp.j. pozwolenia na rozbudowę budynku hotelowo-konferencyjnego PIK oraz budowę SPA przy ul.... w M. na działkach nr..,...,...,...,...,.

W treści skargi skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę. Skarżąca wskazała, że do dnia wniesienia skargi inwestor nie rozpoczął robót budowlanych, który to fakt może wskazywać na to, że inwestor nie dysponuje środkami pozwalającymi na realizację przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Podniosła, że zgodnie z opinią geologiczno-inżynierską, grunt na którym ma powstać SPA i jednocześnie grunt, na którym znajduje się blok mieszkalny przy ul...., jest nasiąknięty wodą i z tego względu wymaga posadawiania budynków na palach. Natomiast, jak wynika z opinii biegłych z czerwca 2010 r., blok mieszkalny, w którego bliskim sąsiedztwie ma powstać przedmiotowy gmach, jest posadowiony na płycie fundamentowej, czyli w sposób niezgodny z zaleceniami geologów. Ponadto, w najbliższym sąsiedztwie nie ma placu zabaw, a w miejscu, gdzie ma zostać wybudowane SPA taki plac mógłby powstać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wniosek o wstrzymanie wykonania nie dotyczył zaskarżonego postanowienia, natomiast wstrzymanie wykonania decyzji wydanych w innym postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. może nastąpić, jeżeli skarżący złoży wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego do sądu rozstrzygnięcia i są podstawy do wstrzymania jego wykonania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt II OZ 1227/05). Ponieważ skarżąca objęła wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyłącznie decyzję o pozwoleniu na budowę, już z tej przyczyny wniosek nie mógł zostać uwzględniony.

Ponadto, warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione. Wnioskujący musi dokładnie przytoczyć okoliczności, które przemawiają za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, gdyż od uprawdopodobnienia niebezpieczeństwa wystąpienia znacznej szkody i negatywnych skutków zależy orzeczenie Sądu (postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 201/2005). Uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji spoczywa zaś na stronie skarżącej (postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/2004).

Sąd wskazał, że skarżąca nie uzasadniła swojego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sposób, wskazujący na wystąpienie okoliczności określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Argumentacja skarżącej nie wypełnia przesłanek wymienionych w cytowanym przepisie, stanowiąc w istocie zarzuty odnoszące się do decyzji o pozwoleniu na budowę. Skarżąca nie uprawdopodobniła zatem, na czym polegałaby ewentualna znaczna szkoda bądź trudne do odwrócenia skutki związane z wykonaniem decyzji.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła H. B. wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. W myśl natomiast § 3 tego przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie ma okoliczność, że strona skarżąca nie uprawdopodobniła w sposób wystarczający zaistnienia przesłanek wskazanych w cytowanym przepisie. Uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione. Brak dokładnego wskazania przesłanek wymaganych przez przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. uniemożliwia Sądowi ocenę zasadności złożonego przez stronę skarżącą wniosku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2004 r., FZ 65/04, nie publ.).

Mając powyższe przepisy na uwadze Sąd Wojewódzki słusznie podkreślił, że wniosek o wstrzymanie wykonania nie dotyczył zaskarżonego postanowienia, natomiast wstrzymanie wykonania decyzji wydanych w innym postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. może nastąpić, jeżeli skarżący złoży wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego do sądu rozstrzygnięcia i są podstawy do wstrzymania jego wykonania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt II OZ 1227/05). Ponieważ skarżąca objęła wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyłącznie decyzję o pozwoleniu na budowę, już z tej przyczyny wniosek nie mógł zostać uwzględniony.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd Wojewódzki prawidłowo przyjął, że wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie również z innych względów. Tylko uzasadniony wniosek może zostać rozpoznany zgodnie z intencją strony, bowiem brak uzasadnienia nie pozwala na ocenę, czy opisane powyżej przesłanki w danej sprawie zachodzą. Sąd administracyjny nie jest uprawniony do samodzielnego formułowania argumentów uzasadniających wniosek o wstrzymanie, a obowiązek w tym zakresie spoczywa na wnioskodawcy. Natomiast argumentacja zawarta w zażaleniu również jedynie ogólnikowo wskazuje na możliwość wyrządzenia szkody.

Z powyższych względów, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.