Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560025

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 lutego 2013 r.
II OZ 103/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G.M. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 r. IV SA/Wa 108/2013 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie skargi G.M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia:

oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2013 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącą G.M. C. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193).

Od powyższego zarządzenia zażalenie złożyła G.M.C. W uzasadnieniu skarżąca podniosła, iż Sąd I instancji ustalił niewłaściwy, niezgodny z przepisami wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W myśl art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Jednocześnie w art. 233 p.p.s.a. zawarto delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu. W wykonaniu tej delegacji Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, wpis stały w sprawach skarg nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł.

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) listopada 2012 r. utrzymująca w mocy decyzję Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Nr (...) z dnia (...) października 2012 r. dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego zjazdu na teren stacji paliw (...) S.A. z ul. T. oraz przesunięciu istniejącego pylonu cenowego i latarni ulicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr A i fragmentach działek B i C w obrębie 8.07.11, położonych przy ul. T. na terenie Dzielnicy Wesoła w Warszawie, w części dotyczącej przebudowy istniejącego zjazdu oraz przeniesieniu latarni ulicznej.

Oznacza to, że skarga została wniesiona w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a więc wpis wynosi 500 zł.

Wobec powyższego skarżąca zasadnie została wezwana do uiszczenia należnego wpisu, którego wysokość ustalona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W tym miejscu należy wskazać, iż w niniejszym postępowaniu zażaleniowym przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostaje wyłącznie kwestia prawidłowości wydania zarządzenia z dnia 21 stycznia 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił oddalić zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.