Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119384

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 września 2016 r.
II OZ 1008/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 813/16 odrzucające skargę w sprawie ze skargi T.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w E. uchyliło własną decyzję z dnia (...) września 2015 r. i odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy K. nr (...) z dnia (...) marca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr (...), położonej w miejscowości K., gmina K.

Pismem z dnia 11 maja 2016 r. T. R. zaskarżyła powyższą decyzję wnosząc o jej uchylenie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącej Wydziału II Sądu z dnia 13 czerwca 2016 r., skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 2 egz. odpisów skargi, poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 27 czerwca 2016 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął zatem z dniem 4 lipca 2016 r.

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę T. R. i zwrócił jej uiszczony wpis sądowy w kwocie 200 zł. W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd podniósł, że skarżąca nie uzupełniła braku formalnego wniesionej skargi, gdyż nie nadesłała wymaganych odpisów skargi mimo pouczenia, że spowoduje to odrzucenie skargi. Z uwagi na powyższe Sąd orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zażaleniem T. R. zaskarżyła powyższe postanowienie w całości wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez jego niezasadne zastosowanie i odrzucenie skargi, pomimo iż uzupełniono braki formalne nadsyłając do Sądu pismo z dnia 3 lipca 2016 r. Ponadto skarżąca wskazała, że rzekomy brak odpisu nie stanowi braku uniemożliwiającego nadanie skardze dalszego biegu, wobec czego powyższe postanowienie narusza art. 49 ww. ustawy. Doszło także jej zdaniem do naruszenia art. 32 w zw. z art. 47 p.p.s.a. poprzez żądanie dołączenia odpisów skargi w dwóch dodatkowych egzemplarzach, podczas gdy odpisy pism dołącza się w celu doręczenia stronom. W niniejszym postępowaniu stroną jest skarżąca oraz organ, który otrzymał swój egzemplarz skargi. Tym samym błędem Sądu było żądanie dwóch dodatkowych egzemplarzy skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wobec tego do skargi znajduje zastosowanie art. 47 § 1 p.p.s.a. ustanawiający dla stron wnoszących pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym wymóg dołączenia opisów skargi dla doręczenia ich stronom oraz uczestnikom postępowania. Zgodnie natomiast z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Obowiązek określony w art. 47 § 1 i art. 49 § 1 p.p.s.a., polegający na dołączeniu odpisów, obciąża składającego pismo, ze skutkami o których stanowi art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy, jeżeli brak w tym zakresie uniemożliwia nadanie pismu procesowemu właściwego biegu.

Należy wskazać, że problem braku formalnego w postaci nieprzedłożenia odpisów wnoszonych do sądów administracyjnych pism procesowych był przedmiotem uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 (ONSAiWSA z 2014 r. Nr 3, poz. 39), w której - koncentrując się na braku przedłożenia odpisów skargi w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym - stwierdzono, że "niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd". Wskazana uchwała w swojej sentencji zawiera wykładnię art. 49 § 1 i art. 47 § 1 p.p.s.a., znajdującą zastosowanie także w rozpoznawanej sprawie, w myśl której nieprzedłożenie wymaganych przez art. 47 § 1 p.p.s.a. odpisów wniesionego pisma (m.in. skargi) jest brakiem istotnym, tj. takim, który uniemożliwia nadanie danemu pismu dalszego prawidłowego biegu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt II FZ 1988/14). Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający przedmiotowe zażalenie stanowisko to w pełni podziela.

Jak wynika z akt sprawy na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia poprzez złożenie 2 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Wezwanie to zostało odebrane w dniu 27 czerwca 2016 r. lecz powyższy brak formalny nie został przez skarżącą uzupełniony w wyznaczonym do tego terminie. Pismo z dnia 3 lipca 2016 r. na które powołuje się skarżąca nie stanowiło bowiem odpisu skargi lecz jej uzupełnienie, o czym świadczy nie tylko nazwa tego pisma ale również zawarcie w nim odmiennych wniosków oraz zarzutów przeciwko zaskarżonej decyzji. W tych okolicznościach Sąd zobowiązany był odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Podkreślenia wymaga przy tym, że zgodnie z treścią art. 33 § 1 p.p.s.a., uczestnikiem postępowania sądowoadministracyjnego na prawach strony jest także osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Sąd nie mógł więc pominąć w toczącym się przed nim postępowaniu stron postępowania administracyjnego - W. C. i A. M. i zasadnie, w związku z nienadesłaniem przez skarżącą odpisów skargi dla tych uczestników, wezwał skarżącą do złożenia dwóch dodatkowych jej odpisów.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.