II OW 70/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2520809

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2018 r. II OW 70/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w W. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy L. z dnia (...) grudnia 2017 r. odmawiającej nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w W. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania odwołania B. P. i A. P. ((...)) od decyzji Wójta Gminy L. z dnia (...) grudnia 2017 r. (...) odmawiającej nakazania właścicielowi gruntu obejmującego działkę ew. nr (...) położonej w K. - Gmina T. usunięcia reszty ziemi z tej nieruchomości i przywrócenia stanu poprzedniego, mającego zapobiec szkodom na sąsiedniej nieruchomości A.P. i B. P. obejmującej działkę (...).

Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 1 i 3 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 i art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), wezwał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od złożonego wniosku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Powyższe wezwanie Sądu zostało doręczone organowi w dniu 30 kwietnia 2018 r. (data stempla urzędowego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; zwana dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Natomiast stosownie do art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. złożyło wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w W. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość jest wnioskiem inicjującym postępowanie przed sądem, zatem zgodnie z § 4 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Stosowanie do przytoczonego art. 220 § 1 p.p.s.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zostało wezwane do uiszczenia wpisu od wniosku i zostało pouczone o skutkach niezastosowania się do tego wezwania w terminie. Wezwanie do uiszczenia wpisu od wniosku wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w dniu 30 kwietnia 2018 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru). Siedmiodniowy termin na uiszczenie braków fiskalnych upłynął zatem w dniu 7 maja 2018 r.

Wnioskodawca nie zastosował się do zarządzenia Sądu i należnego wpisu nie uiścił. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz fakt nieopłacenia wniosku, należało przedmiotowy wniosek odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.