Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560019

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 maja 2013 r.
II OW 7/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie: NSA Jolanta Rudnicka (sprawozdawca), del. WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku C.F. i W.F. z dnia 23 listopada 2012 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) września 1975 r. nr (...), zatwierdzającej projekt scalenia części gruntów miasta S. oraz wsi Z. i Z. gm. S. odrzuca wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 23 listopada 2012 r. C. i W. małżonkowie F. wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów.

W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali, że sprawa została wszczęta na ich wniosek przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w wyniku uznania przez Wojewodę (...) swojej niewłaściwości w sprawie). Następnie Minister uznał za właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. Kolegium wydało postanowienie z dnia (...) marca 2009 r. nr (...) o właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) czerwca 2011 r. stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r. IV SA/Wa 1322/2011 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako właściwe w sprawie wskazał jednak Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. Stosując się do tego wyroku wnioskodawcy zwrócili się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z przedmiotowym wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji. W dniu 22 października 2012 r. otrzymali niezaskarżalne postanowienie Kolegium z dnia (...) października 2012 r. ponownie kierujące sprawę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskodawcy podnieśli, że sprawa wszczęta ich wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji trwa już prawie 4 lata, co pozbawia ich konstytucyjnych praw do uzyskania orzeczenia właściwej władzy - komplikacje wynikają z różnorodności zdań poszczególnych organów administracji i sądownictwa - i stanowi rażące naruszenie prawa poprzez niedopełnienie swoich obowiązków przez poszczególnych urzędników i funkcjonariuszy państwowych.

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2012 r. II SO/Łd 9/2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przekazał przedmiotowy wniosek do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości.

W piśmie z dnia 22 lutego 2013 r. zatytułowanym "odpowiedź na wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że podziela pogląd wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z dnia 17 kwietnia 2012 r. II OPS1/2012.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Może to uczynić w odniesieniu do załatwienia konkretnej sprawy, w której dwa organy uznają się jednocześnie za właściwe (spór pozytywny) lub też żaden z nich nie uznaje się za właściwy w sprawie (spór negatywny) i pod warunkiem, że jest to sprawa z zakresu administracji publicznej.

W pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązany jest zbadać dopuszczalność wniosku o rozstrzygnięcie sporu. Dopuszczalność ta jest oceniana w świetle wymogu sformułowanego w art. 64 § 2 p.p.s.a. i braku negatywnych przesłanek dopuszczalności określonych w art. 58 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Spór o rozstrzygnięcie, którego wnieśli C. i W. małżonkowie F. dotyczy wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) września 1975 r. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów miasta S. oraz wsi Z.i Z. W wyroku z dnia 17 maja 2013 r. II OSK 1399/2012 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ właściwy do rozpoznania powyższego wniosku. Wyrok jest prawomocny i ma moc wiążącą zarówno dla organów administracji jak i sądów administracyjnych.

Skoro w kwestii właściwości organów wypowiedział się już Naczelny Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku to ustalona przez ten Sąd właściwość jest wiążąca aż do ostatecznego załatwienia sprawy.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wniosek o rozstrzygnięcie sporu jako niedopuszczalny podlegał odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 w zw. z art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.