Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2733746

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 czerwca 2019 r.
II OW 50/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza G. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem G. (...) a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Powiecie G. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. w sprawie likwidacji progu zwalniającego przy ul. B. (...) w miejscowości (...) postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2019 r. Burmistrz G. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (błędnie określonego mianem "sporu o właściwość") pomiędzy nim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Powiecie G. przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku M. M. w sprawie likwidacji progu zwalniającego przy ul. B. w miejscowości (...).

Pismem z dnia 7 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 1 i 3 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 i art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, z późn. zm.), wezwał Burmistrza G. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od złożonego wniosku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Powyższe wezwanie Sądu zostało doręczone organowi w dniu 10 maja 2018 r.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; zwana dalej: p.p.s.a. - w stanie prawnym obowiązującym w niniejszej sprawie), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Stosownie do art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W myśl natomiast art. 193 p.p.s.a. jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W rozpoznawanej sprawie Burmistrz G. złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Powiecie G. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jest wnioskiem inicjującym postępowanie przed sądem, zatem zgodnie z § 4 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Stosownie do przytoczonego art. 220 § 1 p.p.s.a., Burmistrz G. został wezwany do uiszczenia wpisu od wniosku i został pouczony o skutkach niezastosowania się do tego wezwania w terminie. Wezwanie do uiszczenia wpisu od wniosku wpłynęło do zobowiązanego w dniu 10 maja 2019 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru). Siedmiodniowy termin na uiszczenie braków fiskalnych upłynął zatem w dniu 17 maja 2018 r.

Wnioskodawca nie zastosował się do zarządzenia Sądu i należnego wpisu nie uiścił, co wynika z notatki służbowej z dnia 7 czerwca 2019 r. (karta - 25).

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz fakt nieopłacenia wniosku, należało przedmiotowy wniosek odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.