II OW 32/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2777195

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2020 r. II OW 32/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny.

Sędziowie: NSA Zofia Flasińska (spr.), del. WSA Piotr Broda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w zakresie wyznaczenia sądu do rozpoznania sprawy ze skargi A. Z., sygn. akt II SA/Op 333/19 na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przedstawił sprawę o sygn. akt II SA/Op 333/19 w celu wyznaczenia innego sądu do rozpoznania sprawy ze skargi A. Z.na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt II SO/Wr 8/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyłączył wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w tej sprawie. Oznacza to, że sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy inny wojewódzki sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 14a p.p.s.a., wyznaczył do rozpoznania sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.