II OW 173/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570000

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. II OW 173/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Wójta Gminy M. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy M. a (...) Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej nieprawidłowego przechowywania obornika na gruncie postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. Wójt Gminy M. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a (...) Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej nieprawidłowego przechowywania obornika na gruncie.

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał sprawę według właściwości Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu (sygn. akt IV SO/Wa 35/18).

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2018 r. (...) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wskazał, iż w związku ze zmianą przepisów uznaje się za organ właściwy w sprawie. W związku z tym, w piśmie z dnia 2 października 2018 r. Wójt Gminy M. cofnął wniosek.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w przypadku cofnięcia wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Stwierdzając, że w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki niedopuszczalności cofnięcia wniosku, Sąd uznał cofnięcie za skuteczne, co w rezultacie czyni postępowanie sądowe bezprzedmiotowym. Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowe w tej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.