Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1559986

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 września 2013 r.
II OW 113/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi T.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia (...) kwietnia 2013 r., Nr (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego II SA/Ke 523/13 postanawia:

wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do rozpoznania sprawy.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2013 r. II SO/Kr 21/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyłączył sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach od rozpoznawania sprawy ze skargi T.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia (...) kwietnia 2013 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. Na skutek tego sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy inny wojewódzki sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 14a p.p.s.a. wyznaczył do rozpoznania sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.