Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449218

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 lutego 2014 r.
II OW 11/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi W. O. i M. O. na postanowienie Wojewody Śląskiego z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do rozpoznania sprawy

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. akt II SO/Wr 8/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyłączył sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach od rozpoznawania sprawy ze skargi W. O. i M. O. na postanowienie Wojewody Śląskiego z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Gl 1468/13.

Na skutek tego sprawa nie może być rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy inny wojewódzki sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 14a p.p.s.a. wyznaczył do rozpoznania sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.