Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2841641

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 grudnia 2015 r.
II OSK 990/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sędziowie: NSA Barbara Adamiak, del. WSA Ireneusz Dukiel (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt VII SA/Wa 1438/13 w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.