Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549092

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 października 2014 r.
II OSK 923/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej k.k. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Po 682/11 w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanowił: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt II OSK 923/12, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi k.k. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Po 682/11, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.".

Pismem z dnia 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy w S. poinformował tut. Sąd, że po zmarłej k.k. zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Do pisma zostało załączone prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w S. z dnia (...) lipca 2014 r., sygn. akt (...).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W niniejszej sprawie zostali wskazani następcy prawni zmarłej strony - k.k. w osobach B.K. i A.K. (patrz: postanowienie Sądu Rejonowego w S. z dnia (...) lipca 2014 r., sygn. akt (...)), zatem stwierdzić należy, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania. Dlatego, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.